Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

OFERTA SPECJALNA

Oferta promocyjna dla wstępujących po raz pierwszy do naszej organizacji związkowej.

 WIĘCEJ INFORMACJI 

FOZ


OPZZ


W najnowszym numerze Faktów (Nr 2 (85) 08 II 2017):

 • O wszystkim co nas dotyczy,
 • Podsumowanie Porozumienia 2016r.
 • Program na najbliższe tygodnie c.d.
 • Wnioski o podwyżki dla pracowników spółek
 • Zadania BHP jak postanowienia noworoczne
 • Zawsze jest ktoś w potrzebie
 • Wykup z nawiązką
 • Tokarnia w ruchu ciągłym
 • Podsumowanie 2016 roku w ochronie zdrowia w Polsce
 • Akcja promocyjna zakończona
 • Zima nie ustępuje

W najnowszych Faktach: Niepokojący początek roku, MPKZP przypomina, Grudniowe obrady Zarządu, Posiłki i podatki teraz inaczej, Punktów wspólnych nie widać, W obronie hutnictwa, Przejścia czynne, Relaks z krzyżówką nr 20.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: "Interwencja Społecznej Inspekcji Pracy, Wiele niewiadomych przed końcem roku, Końcowa propozycja posiłków, W płacach nic nowegoConsensus i Grupa Serwisowa, Zmiany w Regulaminie Pracy, Regulamin ZFŚS 2017 oficjalnie podpisany, Omówienie zmian w regulaminie ZFŚŚ, Korekta Funduszu na plus, Kalendarium 2016, Święty Mikołaj wśród dzieci, Ocena rządu, Grał zespół HaNuta, Zabawa karnawałowa, Promocja związku, Relaks krzyżówką nr 19

Zapraszamy do lektury najnowszego numery Faktów Związkowych, w których przeczytasz o: Wystąpienie przewodniczącego Jacka Zuba, Wystąpienie Dyrektor Personalnej, Uchwała, Dyskusja delegatów, Wystąpienie Wiesławy Taranowskiej OPZZ, Nie tylko handel i usługi, Dodatkowe świadczenie, Zachęcamy do szczepienia się przeciwko grypie, Zapraszamy dzieci na Spotkanie z Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę, Oferta dla Ciebie, CDO, Relaks z krzyżówką nr 18.

Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland i podpisane po niniejszym stanowiskiem oświadczają, że są zbulwersowane szkalującymi związki zawodowe stwierdzeniami Dyrektora Personalnego Pani Moniki Roznerskiej, zawartymi w wywiadzie jaki ukazał się w sieci intranetowej ArcelorMittal pt." Tysiące hutników czekają na uzgodnienia".

Stwierdzamy, że zawarte w nim wypowiedzi nie odnoszą się w sposób merytoryczny do podniesionych przez Związki Zawodowe bardzo ważnych i wciąż narastających problemów społecznych, jak również nie wyjaśniają ich, a tym samym nie rozwiązują. Są one jednocześnie w wielu miejscach nieprawdziwe, nierzetelne i nieuczciwe. Potwierdzają one natomiast świadome łamanie przez ArcelorMittal Poland przepisów polskiego prawa, lekceważenie i nierealizowanie wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy, porozumień społecznych, zasad prowadzenia efektywnego i merytorycznego dialogu społecznego, będąc przy tym ukierunkowane tylko i wyłącznie na podważanie wizerunku związków zawodowych wśród pracowników ArcelorMittal Poland. W efekcie bulwersujące i nieodpowiedzialne publiczne wypowiedzi Dyrektora Personalnego zaostrzyły konflikt społeczny i bardzo ograniczyły możliwości jego kompromisowego zakończenia.

Organizacje Związkowe stojąc ustawowo na straży przestrzegania polskiego prawa pracy nigdy nie zgodzą się na bezprawie lub stosowanie nieokreślonego prawa korporacyjnego ArcelorMittal. Traktując odpowiedzialnie swoją rolę w zakładzie pracy, przekazaliśmy Pracodawcy stanowiska w których wskazaliśmy konkretne i wymagające natychmiastowego rozwiązania problemy występujące w naszej firmie oraz zaproponowaliśmy sposoby ich rozwiązania. I nad nimi trzeba się pochylić, im poświęcić czas i energię, a nie trwonić ją na jałowe medialne dyskusje, czy też dyrektorskie "lansowanie się", ponieważ naszym wspólnym obowiązkiem jest rozwiązanie problemów i dokonanie uzgodnień, na które rzeczywiście czekają tysiące pracowników ArcelorMittal Poland.

Wobec powyższego ponownie wzywamy Pracodawcę - ArcelorMittal Poland do odstąpienia od bezprawnych i jednostronnych działań oraz powrotu do rzeczywistego dialogu społecznego" w atmosferze współpracy" a nie dyktatu i powszechnie obecnie stosowanej metody faktów dokonanych.

Podpisali przewodniczący organizacji związkowych: Jacek Zub MZZ PAM DG, Jerzy Goiński MOZ NSZZ Solidarność AMP DG, Marek Nanuś Hutnik MZZ PAMP DG, Krzysztof Wójcik NSZZ PAMP, Władysław Kielian MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków, Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Kraków.

W najnowszych faktach: Różnimy się w opiniach, Jesienne przeglądy warunków pracy, Ministerstwo nie widzi konieczności zmiany, ale my widzimy, Jaki będzie Regulamin ZFŚS na rok 2017?, OPZZ zaprasza do dyskusji, Relaks z krzyżówką nr 16, Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA

 

19 maja parafowano dokument Porozumienie przedstawicieli ArcelorMIttal Poland z organizacjami związkowymi w zakresie wzrostu płac w 2016 roku.

 

 

 Strony uzgadniają dokonanie w roku 2016 zmian płacowych. Najważniejsze postanowienia.

- Z dniem 1 maja wzrost płac zasadniczych o 100 zł.

- Nagroda uzupełniająca jednorazowa w wys. 4- krotności podwyżki, wypłacona z wynagrodzeniem za maj.

- Mogą zostać uruchomione środki na indywidualny wzrost płac w ramach harmonizacji zasad wynagradzania.

- Zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12. 2018r.

- Roczna nagroda - 1000 zł wypłacona w dwóch ratach po 500 zł z wypłatą za czerwiec i sierpień.

- Nagroda 300zł pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBIDTA wypłacona wraz z wypłatą za listopad.

- Zwiększenie z obecnych 100 do 150 ilości pracowników nie objętych ZUZP.

- Z dniem 01.01.2017r.wdrożenie w ramach Grupowego Ubezpieczenia typ "P"

Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna Standard, finansowanego przez pracodawcę.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2016 dla wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland i Spółek

   składa Zarząd MZZ P AM DG

4 grudnia 130 dzieci spotkało się z Świętym Mikołajem. Oczekiwanie na Świętego w Restauracji Jedenastka nie dłużyło się, ponad dwie godziny spędziły na wesołej zabawie. Zapraszamy do Galerii.

20 listopada 2015 r. na dorocznej biesiadzie bawiło się ponad 200 związkowców przy śląskich szlagierach prezentowanych przez zespół Hanys Bynd. Imprezę z dużą dawką humoru prowadził prezenter i wicman Andrzej Miś z Radia Silesia. Zapraszamy do galerii.

W Spółce Partner w ramach ZFŚS są do nabycia - indywidualnie - karnety na siatkówkę dąbrowskiej drużyny pań oraz koszykówkę na sezon 2015/2016r. Mecze w Hali Centrum w Dąbrowie Górniczej. Dofinansowanie karnetów wg tabeli dochodów ZFŚS.

Siatkówka - pełny koszt 160 zł lub 200 zł w sektorze VIP.

Koszykówka - pełny koszt 110 zł.

Karnety do nabycia w Partnerze od 25 sierpnia do 15 września 2015r.

27 maja 2015r. zawarto Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland z organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015.

Strony uzgodniły m. in. iż z dniem 1.05.2015r. nastąpi:

- wzrost płac zasadniczych o 77zł, jeśli aktualna płaca zasadnicza pracownika jest niższa lub równa od 2174 zł,

- wzrost płacy o 52 zł, jeśli płaca zasadnicza pracownika mieści się przedziale 2174 - 2200 plus dodatkowo o wielkość stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 2199 zł, a płacą zasadniczą,

- dla pracowników z płacą zasadniczą pow. 2200 zł podwyżka wynosi 52 zł,

- nagroda uzupełniająca dla każdego pracownika w wys. 4- krotnej jego miesięcznej kwoty podwyżki, wypłacona wraz z wynagrodzeniem za maj,

- włączenie "na wprost" do płacy zasadniczej 70 zł z dodatku układowego. Od 1 maja ten dodatek wyniesie 80 zł,

- nagroda 1000 zł za wkład pracy - wypłata w dwóch ratach po 500 zł. Pierwsza część zostanie wypłacona wraz wynagrodzeniem za czerwiec, a druga część wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2015,

- nagroda 550 zł wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2015.

To główne ustalenia Stron. Pełny tekst Porozumienia, Szanowni Internauci znajdziecie w zakładce POROZUMIENIA

Zapraszamy do galerii a w niej zdjęcia ze szkolenia członków Zarządu Komisji Rewizyjnej, tematyka: "Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych w zakresie prawnej ochrony pracy - reprezentacja interesów zbiorowych".

Wystąpienie do Prezesa

Sanjay Samaddar
Dyrektor Generalny Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland
Szanowny Panie Prezesie
Największe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland, podpisane pod niniejszym wystąpieniem, wnoszą o natychmiastowe bezpośrednie spotkanie z Zarządem Spółki celem omówienia sytuacji związanej z brakiem uzgodnień Stron w zakresie zmian płacowych w roku 2015.
Z niepokojem stwierdzamy, iż pomimo przedstawienia przez Nasze Związki Zawodowe maksymalnie zmodyfikowanych i kompromisowych propozycji wzrostu wynagrodzeń, zostały one ostatecznie odrzucone przez przedstawicieli Pracodawcy na spotkaniu w dniu 11.05.2015r. Co więcej, dotychczasowe wielomiesięczne negocjacje oraz przebieg ostatnich spotkań, w sposób oczywisty wskazują, iż rozmowy płacowe są przez Stronę Pracodawcy z nieznanych nam powodów celowo przeciągane. (...) Jako partner społeczny, który dowody swojej odpowiedzialności za los Spółki dawał już wielokrotnie, apelujemy zatem do Zarządu ArcelorMittal Poland o zmianę stanowiska negocjacyjnego raz zawarcie porozumienia, zapewniającego zachowanie spokoju społecznego, tak niezbędnego dla dalszego budowania przyszłości Spółki, zwłaszcza w sytuacji osiągnięcia przez nią znakomitych wyników finansowo-produkcyjnych za rok 2014 oraz analogicznej prognozy na 2015 rok.
Oczekujemy na pilne ustosunkowanie się przez Państwa do wystąpienia Strony Związkowej oraz poinformowanie o terminie i miejscu spotkania z całym Zarządem Spółki. Z poważaniem
Jacek Zub MZZ PAM DG; Jerzy Goiński NSZZ Solidarność AMP DG; Krzysztof Wójcik NSZZ P AMP; Roman Wątkowski MOZ NSZZ Solidarność AMP Kraków; Eugeniusz Hlek KM NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Polska Kraków

Manifestacja w Warszawie 18 kwietnia.

Razem silniejsi!

Ponad 50 tysięcy związkowców manifestowało na ulicach Warszawy, a wśród nich nasza organizacja związkowa.

Złożono petycję w Urzędzie Rady Ministrów. Wspólnie z innymi branżami, pod flagami OPZZ organizatorem protestu, wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z polityki rządu. Domagamy się m. in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, zamiany umów śmieciowych na umowy o pracę, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej, obniżenie podatków dla osób najmniej zarabiających, prawa przechodzenia na emeryturę w zależności od stażu pracy, większych uprawnień dla inspekcji pracy. W ochronie zdrowia, w hutnictwie i innych branżach jest coraz gorzej, wielu pracowników zagrożonych jest zwolnieniami. Tak dalej być nie może, dlatego wyszliśmy na ulice, by wyrazić niezadowolenie. Foto z manifestacji w Warszawie 18 kwietnia, w Galerii.

W czwartek 16 kwietnia 2015r. przed bramą główną krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland protestowali pracownicy i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Spółce. Protestowaliśmy przeciwko wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca, co oznacza wygaszenie agregatu i zamknięcie całej części surowcowe krakowskiej huty. Spowodowałoby to likwidację około 1,5 tys. miejsc pracy. Koncern uzależnia inwestycję od wprowadzenia przez rząd działań wspomagających polski przemysł stalowy np. zniesienie podatku akcyzowego na energię elektryczną, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej. Jak dotychczas polski rząd nie reaguje na problemy polskiej metalurgii. Manifestowaliśmy, że istnieje realne zagrożenie utraty miejsc pracy w całym polskim hutnictwie. Foto Galeria

2 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na tym spotkaniu przedstawiciel Pracodawcy poinformował o braku zgody na propozycje strony związkowej z dn. 26.03. 2015r. dotyczącą wypłacenia zaliczki w wysokości 500 zł na poczet nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki ArcelorMittal Poland w 2014 roku.

Kolejne spotkanie Zespołu Administracyjno-Związkowego ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy planowane jest na 14.04.2015 r.

Sukces naszej drużyny!

W X Halowym Turnieju Hutników w Piłce Nożnej o Puchar Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego, drużyna MZZ PAM DG zdobyła I miejsce. W finale pokonała drużynę z Walcowni Dużej 1:0. Zawody odbyły się 21 marca. Zgłosiło się 6 drużyn, "każdy grał z każdym" , padły 43 bramki. Zwycięskiej drużynie i wszystkim zawodnikom gratulujemy. Zapraszamy do Galerii. Foto Agnieszka Segda

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera uczestników już trwających masowych protestów pracowniczych. Jesteśmy z nimi solidarni.
Kierownictwo OPZZ podejmowało wiele działań mających na celu rozwiązanie najbardziej nabrzmiałych problemów pracowniczych i społecznych w formie dialogu. Zwracaliśmy uwagę na problemy, nieprawidłowości i trudną sytuację życiową setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje poprawy i składaliśmy inicjatywy ustawodawcze w Parlamencie. Niestety większość postulatów nie została spełniona.
Jeśli koalicja PO-PSL nie podejmie starań na rzecz rozwiązania kluczowych problemów społecznych, będziemy zmuszeni do ostrzejszych form protestu, w tym blokad dróg, masowych demonstracji i strajków.
Mamy wiele nierozwiązanych problemów: systematyczna utrata "dobrych" miejsc pracy, rozrost śmieciowych umów o pracę nie dających szans na normalne życie, wzrost i poszerzanie się ubóstwa, niezrealizowane postulaty OPZZ w zakresie systemu emerytalnego.
To wszystko nie tylko upoważnia nas, ale wręcz zmusza do bardziej radykalnych form dialogu z rządzącymi.
Prosimy wszystkich o bieżące śledzenie rozwoju sytuacji, prowadzenie akcji informacyjnej oraz przygotowanie się na wypadek potrzeby rozszerzenia aktualnie prowadzonych działań.
Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Wyniki wyborów Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland O/Dąbrowa Górnicza na lata 2014 - 2018, przeprowadzone 20 listopada 2014 r.

Wielkie Piece PPD: Ryszard Wormuth, Jacek Kołodziej, Dariusz Zasada, Dariusz Szypczyński

Jakość i Rozwój Produktu GJ: Stanisław Pakulski, Barbara Stępień

Zakład Energetyczny PED: Marek Gulcz, Ryszard Ptak

Walcownia Średnia DWS: Jan Duda, Mariusz Hutniczak, Grzegorz Szymański, Stanisław Skalski

Walcownia Duża DWG: Mirosława Haniewicz, Mariusz Pietruszka, Zbigniew Ciekała, Marek Hat

Centralne Utrzymanie Ruchu GU: Tomasz Dominiczak, Piotr Foltyn, Paweł Kucharski, Włodzimierz Rebeta, Andrzej Biały

Stalownia PSD: Wiesław Chrobot, Roman Kuliński, Marian Kowalik, Jarosław Potęga

Centrala: Ewa Gądek, Teresa Zaremba, Dariusz Gajdzik, Bożena Goły, Mariusz Mazur

Wszystkim nowo wybranym Społecznym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy, życzymy skuteczności w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy załogi huty.

Więcej zdjęć w galerii.

K E I R


------------------------------
ZARZĄD KEIR
------------------------------
WYCIECZKI
------------------------------
INFORMACJE
------------------------------
GALERIA
-----------------------------
KONTAKT
------------------------------

NASZE DZIECI