KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informujemy, iż podanie danych osobowych Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza (dalej: związek), miedzy innymi w ramach korespondencji e-mailowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych podczas takiego kontaktu.

Dane osobowe uzyskane przez związek, będą przetwarzane przez związek zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), z zachowaniem poniższego obowiązku informacyjnego, w szczególności celu umożliwienia kontaktu  i wymiany korepsondencji, w tym e-mailowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że Administratorem danych osobowych ujawnionych związkowi  jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy al. J. Piłsudskiego 92. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: podany wyżej lub e-mailowo na adres: sekretariat@mzzpamdg.pl .

Okres przetwarzania danych – dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla dokonania czynności związanych z udostępnionymi danymi a to w szczególności: w zakresie członkostwa – przez czas pozostawania członkiem związku, w zakresie kontaktu i prowadzonej korespondencji – przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi oraz skontaktowania się a w innych sprawach – w zależności od konkretnego przypadku przez czas niezbędny dla załatwienia sprawy.

Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym związek zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora :

  1. dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do dokonania czynności w związku z członkostwem, w związku z kontaktem lub prowadzoną korespondencją oraz w związku z innymi sprawami, o które zwracają się Państwo do związku  w tym udzielania odpowiedzi przez  związek oraz skontaktowania się z osobą lub podmiotem w przedstawionych związkowi sprawach. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.