Celem Związku jest ochrona praw, interesów i godności pracowniczych a w szczególności:

1. Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych, ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin;

3. Zapewnienie pracownikom waunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

4. Umacnianie praworządności w stosunkach pracy;

5. Pogłębianie wiedzy prawnej i ekonomicznej członków Związku