I. Postanowienia ogólne.

 § 1

1. Nazwa Związku brzmi: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, a w skrócie: MZZ P AM DG.

2. Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną międzyzakładową organizacją pracowników zatrudnionych: w jednostkach organizacyjnych, w których ArcelorMittal posiadał lub posiada akcje lub udziały, w jednostkach organizacyjnych, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, oraz w jednostkach organizacyjnych powstałych w wyniku restrukturyzacji lub przekształceń Huty Katowice SA, Polskich Hut Stali SA, Ispat Polska Stal SA, Mittal Steel Poland SA oraz ArcelorMittal, oraz w jednostkach gospodarczych pośrednictwa pracy, z którymi pracodawca podpisał umowę o współpracy.

3. Siedzibą władz Związku jest : Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92.

4. Związek posiada logo i używa zgodnie z załączonym wzorem ujętym w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2.

Związek posiada osobowość prawną i jest reprezentowany w sposób określony statutem.

§ 3.

1. Związek prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami prawa w szczególności: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Związkach Zawodowych oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami dotyczącymi wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

2. Związek na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą.

§ 4.

1. Związek współdziała z innymi związkami zawodowymi na zasadach partnerstwa nie naruszając niezależności poszczególnych związków zawodowych.

2. Związek może zawierać porozumienia z innymi związkami zawodowymi oraz podejmować wspólne działania w celu obrony interesów zawodowych i praw pracowniczych.

3. Związek ma prawo przystąpienia do ogólnokrajowej organizacji Związków Zawodowych.

II. Charakter, cele i zadania Związku.

§ 5.

Związek w swej działalności jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, nie podlega nadzorowi i kontroli z ich strony z wyjątkiem wykonywania obowiązków publicznych.

§ 6.

Celem Związku jest ochrona praw, interesów i godności pracowniczych a w szczególności:

1. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. zabezpieczenie warunków socjalno – bytowych, ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,

3. zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4. umacnianie praworządności w stosunkach pracy,

5. pogłębianie wiedzy prawnej i ekonomicznej członków Związku.

 

§ 7.

1. Związek realizuje swoje zadania poprzez:

1. reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców oraz obronę praw członka Związku,

2. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień między Związkiem a pracodawcą,

3. sprawowanie społecznej kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych,

4. udzielanie pomocy prawnej przy rozwiązywaniu konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,

5. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg łącznie z proklamowaniem strajku na zasadach przewidzianych w przepisach o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

6. szkolenia związkowe oraz działalność informacyjna o pracy Związku,

7. nadzorowanie działalności i współdziałanie w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych, ochrony zdrowia pracowników, członków Związku i ich rodzin oraz emerytów i rencistów, zgodnie z regulaminem świadczeń statutowych i preliminarzem przychodów i wydatków,

8. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

9. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych,

10. prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla celów informacyjnych,

11. tworzenie funduszy celowych.

2. Związek realizuje swoje zadania także poprzez udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w przypadkach losowych oraz wypłacania im świadczeń statutowych.

3. Realizując cele i zadania Związek prowadzi konsultacje oraz zasięga opinii załogi w sprawach o istotnym znaczeniu dla załogi i członków Związku.

4. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku.

III. Członkowie Związku ich prawa i obowiązki.

§ 8.

1. Członkiem Związku może być każda osoba w zakładach pracy określonych w § 1.

Statutu bez względu na podstawę prawną tego stosunku i zajmowane stanowisko.

2. Członkami Związku mogą być również emeryci, renciści, oczekujący przez 6 miesięcy na świadczenie przedemerytalne, oraz korzystający ze świadczeń przedemerytalnych, jeżeli przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne byli pracownikami Huty „Katowice” SA lub innej firmy objętej paragrafem 1 ust. 2 Statutu.

§ 9.

Przejście na rentę lub emeryturę osób wymienionych w § 8. ust. 1. nie pozbawia ich prawa do przynależności do Związku.

§ 10.

1. Podstawą przyjęcia do Związku jest dobrowolnie złożona pisemna deklaracja członkowska, a dowodem przynależności wpis do rejestru członków Związku i ważna legitymacja związkowa.

2. Uprawnionym do przyjęcia deklaracji członkowskich jest Przewodniczący zakładowej lub wydziałowej organizacji związkowej.

3. Członek Związku nie może być jednocześnie członkiem innego Związku Zawodowego.

§ 11.

1. Do stażu związkowego zalicza się okresy :

1. przynależności do innego związku zawodowego,

2. przynależności do organizacji studenckich o charakterze związkowym.

3. przynależności do związku zawodowego za granicą,

4. urlopu wychowawczego,

5. odbywania zasadniczej służby wojskowej.

2. Decyzje o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej.

§ 12.

1. Przynależność do Związku ustaje w przypadku:

1. wystąpienia ze Związku w drodze pisemnego oświadczenia,

2. skreślenia z listy członków na skutek zalegania ze składką członkowską przez okres dłuższy niż 3 miesiące

3. wykluczenia ze Związku z powodu działania niezgodnego ze Statutem, naruszenia obowiązujących przepisów i uchwał władz Związku, popełnienia czynu nie dającego się pogodzić z zasadami współżycia społecznego,

4. wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z innych przyczyn niż przejście na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne,

5. śmierci członka Związku.

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej po bezskutecznym upływie wezwania do dobrowolnej zapłaty składki, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków zainteresowany może się odwołać do Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Związku. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo w Związku ulega zawieszeniu.

3. Wykluczenie ze Związku następuje na podstawie Uchwały Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, przy czym pkt. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postępowania odwoławczego.

4. Od Uchwały Zarządu Związku, członkowi przysługuje odwołanie do Konferencji Delegatów Związku.

§ 13.

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach organizacji związkowej.

2. Wybierać i być wybieranym do władz związkowych.

3. Korzystać z zapomóg i świadczeń statutowych.

4. Występować do Związku o ochronę jego interesów i należnych mu praw.

5. Występować z wnioskami i postulatami oraz zażaleniami do władz związkowych.

6. Żądać osobistego udziału we wszystkich przypadkach, gdy władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

7. Korzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej w sprawach wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

§ 14.

Członek Związku zobowiązany jest:

1. Brać czynny udział w pracach organizacji związkowej.

2. Przestrzegać postanowień Statutu i wykonywać uchwały władz Związku

3. Regularnie opłacać składki.

4. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

5. Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek oraz nie brać udziału w akcjach organizowanych przez inne związki bez zgody władz Związku.

§ 15.

Za szczególnie aktywną działalność społeczną i zawodową Związek może udzielać wyróżnień i nagród.

§ 16.

Za naruszenie postanowień Statutu wobec członka Związku może być stosowane ostrzeżenie, upomnienie, zawieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy.

§ 17.

1. Decyzje o stosowaniu wyróżnień i kar podejmują Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych lub Zarządy Wydziałowe podlegające bezpośrednio Zarządowi Związku.

2. Członek Związku ma prawo odwołać się od nałożonych kar do zarządu Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały. Uchwała Zarządu Związku jest ostateczna

§ 18.

Osobom, które nie mają uprawnień do zrzeszania się w Związku, a które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, Konferencja Delegatów Związku może nadać Członkostwo Honorowe Związku.

IV. Zasady Organizacyjne i Struktura Związku.

§ 19.

Związek posiada czterostopniową strukturę organizacyjną:

– jednolita międzyzakładowa organizacja związkowa,

– zakładowe organizacje związkowe,

– wydziałowe organizacje związkowe,

– grupy związkowe.

§ 20.

1. W strukturze organizacyjnej Związku mogą funkcjonować na szczeblu Zarządu Związku i Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych komisje problemowe. Decyzje o ich powołaniu podejmuje odpowiednio Zarząd Związku lub Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych.

2. Komisje problemowe są zespołami opiniodawczo – doradczymi dla władz Związku. Komisje problemowe mogą prowadzić kontrole działalności zakładu pracy w wybranych zagadnieniach dotyczących warunków pracy, płacy i spraw socjalnych – w zakresie uprawnień przewidzianych dla zakładowych organizacji związkowych.

§ 21.

W celu zapewnienia emerytom i rencistom udziału w działalności związkowej Zarząd Związku ma prawo powołać Koło Emerytów i Rencistów oraz ustalić zasady organizacji i zakres jego działania.

§ 22.

1. Władzami Związku są:

1. Konferencja Delegatów Związku,

2. Zarząd Związku,

3. Prezydium Zarządu Związku,

4. Zebranie członków lub Konferencja Delegatów Zakładowej Organizacji  Związkowej,

5. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej,

6. Zarząd Wydziałowej Organizacji Związkowej.

2. Ogniwem Związku jest Grupa Związkowa.

3. Organem kontroli związkowej jest Komisja Rewizyjna działająca na szczeblu Zarządu Związku.

A. Konferencja Delegatów Związku.

§ 23.

1. Najwyższą władzą Związku jest Konferencja Delegatów.

2. Do kompetencji Konferencji Delegatów Związku należy.

1. określenie głównych kierunków działalności Związku,

2. uchwalenie programów działania dla władz związkowych,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej łącznie z udzielaniem absolutorium,

4. uchwalanie zmian w Statucie Związku,

5. określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, ustalanie składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,

6. wybór członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej w liczbie przez siebie ustalonej.

3. Konferencja może podjąć decyzję o utworzeniu funduszy celowych Związku oraz określić zasady ich wykorzystania.

4. Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą zwołuje Zarząd Związku raz na 4 lata, nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji Zarządu Związku.

5. Zarząd Związku zobowiązany jest zwoływać 1 raz w roku Sprawozdawcze Konferencje Delegatów po zakończeniu roku budżetowego. Termin corocznej Konferencji Sprawozdawczej Związku oraz porządek obrad ustala i podaje do wiadomości delegatów Zarząd Związku nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem obrad.

6. Konferencja Delegatów jest uprawniona do podejmowania uchwał jeżeli bierze w niej udział co najmniej 50% Delegatów.

§ 24.

 

1. Na mocy uchwały Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 50% Delegatów Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajną Konferencję Delegatów, która obraduje tylko nad tymi sprawami, dla których została zwołana.

2. Nadzwyczajną Konferencję Delegatów zwołuje Zarząd Związku w okresie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Konferencji delegatów w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wiążącego wniosku organem uprawnionym do zwołania Konferencji jest Komisja Rewizyjna.

B. Zarząd Związku.

§ 25.

W okresie pomiędzy Konferencjami Delegatów Związku, najwyższą władzą jest Zarząd Związku, który kieruje całokształtem działalności, realizując zadania statutowe i uchwały Konferencji Delegatów.

§ 26

1. Do zadań i kompetencji Zarządu Związku należy w szczególności:

1. obrona praw członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec pracodawców,

2. sprawowanie społecznego nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów prawa pracy oraz przepisów BHP,

3. współdziałanie z PIP oraz nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy,

4. negocjowanie, zawarcie i zmiany zakładowego układu zbiorowego pracy,

5. prowadzenie sporów zbiorowych z pracodawcami łącznie z organizacją strajku,

6. współuczestnictwo w planowaniu i koordynowaniu działalności w zakresie spraw socjalno – bytowych i ochrony zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

7. reprezentowanie i obrona spraw pracowniczych w zakresie świadczeń emerytalno – rentowych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

8. wspieranie działalności kulturalno – oświatowej, wychowawczej i sportowo – rekreacyjnej.

2. Zarząd Związku kieruje wszystkimi strukturami organizacyjnymi związku.

Do zadań Zarządu Związku w zakresie pracy wewnątrzzwiązkowej należy w szczególności:

1. prowadzenie centralnej ewidencji członków Związku

2. prowadzenie działalności gospodarczej,

3. pobieranie składek członkowskich i prowadzenie gospodarki finansowej,

4. zatwierdzanie preliminarzy zakładowych organizacji związkowych i sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym wykonaniem,

5. sprawowanie zarządu majątkiem Związku,

6. rozpatrywanie i załatwianie wszystkich spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Konferencji Delegatów Związku.

§ 27.

Zarząd Związku w dniu Konferencji wybiera spośród wybranych członków Zarządu Przewodniczącego Związku. Na wniosek Przewodniczącego Związku Zarząd w terminie 14 dni od Konferencji wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących, skarbnika oraz członków Prezydium.

§ 28.

Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje Prezydium lub Przewodniczący Związku przynajmniej raz w miesiącu.

C. Prezydium Zarządu Związku.

§ 29.

1. Prezydium Zarządu Związku działa w składzie 15 osób.

W skład Prezydium wchodzą:

– Przewodniczący Związku

– Wiceprzewodniczący,

– Skarbnik,

– Członkowie Prezydium

2. Prezydium Zarządu Związku reprezentuje Związek w okresie pomiędzy plenarnymi posiedzeniami Zarządu oraz kieruje jego działalnością.

3. Prezydium Zarządu Związku obowiązane jest składać sprawozdania ze swej działalności oraz informować o podjętych uchwałach i decyzjach na posiedzeniach plenarnych Zarządu Związku.

4. Zakres działania oraz zasady podejmowania uchwał i decyzji przez Prezydium określa Zarząd Związku w regulaminie pracy Prezydium Zarządu Związku.

D. Ogólne Zebranie Członków – Konferencja Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej.

§ 30.

1. Zakładowe Organizacje Związkowe liczące do 80 członków organizują raz w roku Ogólne Zebranie Członków, natomiast organizacje liczące więcej niż 80 członków organizują Konferencje Delegatów.

2. Roczne zebranie i konferencja mają charakter sprawozdawczy, natomiast konferencja (lub zebranie) w roku kończącym kadencję władz, ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.

3. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków ( Konferencji Delegatów) należy:

1. określanie głównych kierunków działalności i uchwalanie programów działalności zakładowych organizacji związkowych,

2. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium,

3. wybór w głosowaniu tajnym Członków Zarządu w ilości ustalonej przez Ogólne Zebranie Delegatów – Konferencję Delegatów.

4. Termin corocznego Ogólnego Zebrania Członków Zakładowej Organizacji Związkowej (Konferencji Delegatów ) i porządek obrad ustala Zarząd Związku, z tym, że Zebrania (Konferencje ) powinny się zakończyć najpóźniej na 6 tygodni przed Konferencją Delegatów Związku.

E. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej,

§ 31.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Zakładowej Organizacji Związkowej realizując uchwały Ogólnego Zebrania ( Konferencji Delegatów ) oraz naczelnych władz Związku.

2. Do kompetencji Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej należy w szczególności:

1. obrona praw członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec pracodawcy,

3. nadzór nad działalnością Społecznej Inspekcji Pracy,

4. współuczestnictwo przy planowaniu działalności w zakresie spraw socjalno – bytowych, ochrony zdrowia, rekreacji i wypoczynku,

5. współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach określonych w przepisach prawa pracy i ustawie o związkach zawodowych,

6. zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących indywidualnych spraw pracowniczych członków Związku,

7. przyznawanie świadczeń statutowych zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Związku,

8. przyjmowanie deklaracji o wstąpieniu do organizacji związkowej oraz podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia, skreślenia lub nałożenia kary.

F. Zarządy Wydziałowe Organizacji Związkowej.

§ 32.

1. Na podstawie Uchwały Zarządu Związku w ramach Zakładowej Organizacji Związkowej mogą funkcjonować Zarządy Wydziałowe, jeżeli Zakładowe Organizacje Związkowe liczą ponad 80 członków i obejmują kilka wydziałów.

2. Zarządy Wydziałowe wybierane są na zebraniach Wydziałowych Organizacji Związkowych.

3. Zakres uprawnień i kompetencji Zarządów Wydziałowych określa Zarząd Związku.

4. Posiedzenia Zarządu Wydziałowego odbywają się w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Zarząd Wydziałowy składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Członków Zarządu.

O liczbie członków Zarządu Wydziałowego decyduje Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej

G. Grupa Związkowa.

§ 33.

1. W celu zapewnienia członkom Związku czynnego udziału w działalności związkowej Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej powołuje Grupy Związkowe.

2. Grupy Związkowe powołuje się na zasadzie więzi produkcyjnej lub organizacyjnej.

3. Grupa Związkowa wybiera spośród swoich członków męża zaufania, a w uzasadnionych przypadkach zastępcę męża zaufania.

4. Zakres uprawnień męża zaufania oraz jego zastępcy określa Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej.

H. Komisja Rewizyjna

§ 34.

1. Komisja Rewizyjna funkcjonuje na szczeblu Zarządu Związku.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Konferencji Delegatów Związku w głosowaniu tajnym, w liczbie określonej przez Konferencję.

§ 35.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnych należy:

1. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej,

2. kontrola wykonywania uchwał i postanowień władz Związku,

3. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności związkowej,

4. badanie sprawozdań z działalności Zarządów i przedkładanie Konferencji

Delegatów lub Ogólnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

I. Podstawowe zasady funkcjonowania organów Związku.

§ 36.

1. Uchwały władz związkowych zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych w Statucie.

2. Władze Związkowe lub Konferencje Delegatów są uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków lub delegatów.

3. Ogólne Zebranie Członków Zakładowej Organizacji Związkowej lub Wydziałowej Organizacji Związkowej są uprawnione do podejmowania uchwał i wyboru władz lub delegatów bez względu na ilość obecnych, jeżeli Zarząd Organizacji Zakładowej lub Wydziałowej w sposób określony przez Zarząd Związku zawiadomił członków Związku o zebraniu.

V. Zasady wyboru władz związkowych.

§ 37.

Związek w swej działalności kieruje się zasadami demokracji wewnątrzzakładowej. Zgodnie z tymi zasadami:

1. Wszystkie władze związkowe wybierane są przez członków Związku lub upoważnionych delegatów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do wyboru.

2. Wszystkim członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Kadencja władz związkowych trwa 4 lata. Kadencja pierwszych władz związkowych rozpoczyna się z dniem ich wyboru i kończy w tej samej dacie danego miesiąca po upływie 4 lat. Kadencja następnych władz rozpoczyna się w następnym dniu po upływie kadencji władz poprzednich

4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i innych władz związkowych Zarząd Związku może zarządzić wybory uzupełniające. Gdy zmniejszenie władz związkowych przekracza 50% przeprowadzenie wyborów uzupełniających jest obowiązkowe.

§ 38.

Członkowie organizacji związkowej przystępującej w całości do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w charakterze członków tego Związku wybierają ze swego grona jednego przedstawiciela, który automatycznie staje się członkiem Zarządu Związku do końca danej kadencji, chyba że w oparciu o pozostałe przepisy Statutu zostanie on z Zarządu odwołany bądź zostanie mu powierzona inna funkcja związkowa.

§ 39.

1. Kandydaci do władz związkowych zgłaszani są na zebraniach i na konferencjach przez osoby posiadające czynne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze posiadają delegaci obecni na konferencjach i na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych członków Związku.

2. Zgłaszający kandydaturę obowiązany jest scharakteryzować sylwetkę kandydata. Warunkiem umieszczenia kandydata na liście do głosowania jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie.

3. Liczbę członków władz związkowych i Komisji Rewizyjnej określa Ogólne Zebranie Członków (Konferencja Delegatów).

4. Uprawniony do wyboru może głosować najwyżej na taką liczbę kandydatów do władz związkowych, która jest równa liczbie członków ustalonej przez Zebranie Ogólne (Konferencję Delegatów ).

Głosem ważnym jest również głos na którym skreślono wszystkich kandydatów do władz Związku.

5. Warunkiem wyboru do władz związkowych jest otrzymanie co najmniej 50% ważnie oddanych głosów osób uczestniczących w głosowaniu.

6. Skład władz związkowych tworzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

7. Jeżeli wybory nie wyłonią ustalonej liczby członków władz związkowych, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Za wybranych do władz w wyborach uzupełniających uznaje się kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów.

VI. Świadczenia Związku.

§ 40.

w tym zasiłki pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka jego rodziny, a osobie najbliższej zasiłek w razie śmierci członka Związku oraz realizuje pomoc materialną i rzeczową w przypadkach losowych.

2. Wysokość świadczeń określonych w pkt. 1. oraz wymagany staż związkowy uprawniający do świadczeń ustala Zarząd Związku corocznie w Regulaminie Świadczeń Statutowych.

3. Zasiłki statutowe z tytułu urodzenia dziecka, zgonu członka Związku lub zgonu członka rodziny wypłaca Zarząd Związku na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Zarząd Zakładowej lub Wydziałowej Organizacji Związkowej.

4. Z tytułu zgonu członka Związku zasiłek statutowy wypłacany jest członkowi rodziny lub osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

5. Przez członków rodziny rozumie się rodziców, teściów, współmałżonka, uczące się lub studiujące dzieci własne i przysposobione oraz rodzeństwo będące na wyłącznym utrzymaniu członka Związku.

6. Materialną i rzeczową pomoc losową przyznają Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych zgodnie z Regulaminem Świadczeń uchwalonym przez Zarząd Związku.

VII. Fundusze i majątek Związku.

§ 41.

1. Fundusze Związku powstają ze składek związkowych oraz udziału w zysku jednostek gospodarczych.

2. Miesięczna składka wynosi:

a. dla pracujących – 0,8% wynagrodzenia brutto, pomniejszone o wskaźnik ubruttowienia.

b. dla przebywających na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym bez świadczenia innej pracy

– 0,25% minimalnego wynagrodzenia określonego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z ostatniego kwartału poprzedzającego przejście na urlop bezpłatny lub wychowawczy

c. dla przebywających na urlopie bezpłatnym i wychowawczym, w trakcie którego, pracownik świadczy pracę na rzecz innego pracodawcy – w wysokości opłacanej jak przed urlopem,

d. dla emerytów i rencistów – 0,25% wymiaru emerytury lub renty, lecz nie mniej niż 0,25% minimalnego wynagrodzenia określonego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów,

e. dla członków, którzy pozostają bez pracy oczekując na przyznanie świadczenia przedemerytalnego – w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia określonego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów.

3. Fundusze Związku powstają również z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i innych przychodów przeznaczonych na działalność statutową.

4. Przyjęcie dotacji, subwencji, darowizny, zapisów nie może być uzależnione od warunków kolidujących z celami statutowymi Związku.

§ 42.

1. Składki członkowskie potrącane poprzez listę płac lub wpłacane bezpośrednio do kasy Związku, odprowadzane są w całości na konto Zarządu Związku.

2. Zarząd Związku przekazuje środki zgromadzone ze składek, udziału w zyskach jednostek gospodarczych oraz uzyskanych z dotacji i subwencji częściowo na rzecz Zakładowych Organizacji Związkowych zgodnie z budżetem obowiązującym w danym roku obrachunkowym. Udział ten nie może być mniejszy niż 50%.

3. Roczny budżet zbiorczy dla całego Związku ustala Zarząd Związku.

§ 43.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady podległe Zarządowi.

Związek może również uzyskiwać dochody poprzez inwestowanie w udziały lub akcje spółek prawa handlowego.

§ 44.

1. Związek tworzy fundusze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Związku, prowadzenie strajku, na pomoc materialną dla członków Związku, na cele socjalne i kulturalne oraz na inną działalność statutową.

2. a). Konferencja lub Zarząd Związku mogą dokonywać darowizn i udzielać innej pomocy stosownie do obopwiązujących przepisów prawa: fundacjom, stowarzyszeniom, osobom prawnym i innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pożytku publicznego, na realizację ich celów statutowych.

2. b).Zarząd Związku oraz Zarządy Zakładowych Organizacji wydatkują fundusze związkowe zgodnie ze Statutem na podstawie ramowych budżetów zbiorczych.

3. Ustalenie roku obrachunkowego, sposób opracowania budżetu, zasady gospodarowania funduszami i majątkiem Związku oraz sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości określa Konferencja Delegatów Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 45.

1. Wyłącznym właścicielem całego majątku związkowego jest Związek jako całość.

2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem związkowym ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku oraz osoby uprawnione do działania w jego imieniu

3. Zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych są odpowiedzialne materialnie za składniki majątkowe powierzone im przez Zarząd Związku do użytkowania lub dysponowania.

§ 46.

1. Do skutecznego składania oświadczeń woli – konieczne jest łączne złożenie oświadczeń woli przez dwie osoby z grona wymienionych niżej:

– Przewodniczący Zarządu Związku,

– Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

– Skarbnik

– pełnomocnicy Zarządu Związku – w granicach pełnomocnictw.

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu a zwłaszcza nabywania lub przekazywania trwałych składników majątkowych lub akcji i udziałów wymagana jest zgoda Zarządu Związku.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 47

Wątpliwości wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd Związku po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 48.

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, większością 3/4 głosów, Konferencja Delegatów Związku określa tryb likwidacji oraz cele na jakie może być przeznaczony majątek Związku.

2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się w Sądzie Rejestracyjnym.

§ 49.

Związek może posiadać sztandar oraz odznakę związkową, do której noszenia uprawniony jest każdy członek Związku.

§ 50.

Zarząd Związku posługuje się pieczątką okrągłą z godłem Związku z napisem w otoku określającym aktualną nazwę Związku zgodną z zapisem w § 1 ustęp 1 niniejszego Statutu.

§ 51.

Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu go zgodnie z przepisami Ustawy o Związkach Zawodowych.