Dodatkowe świadczenie na święta

0
895

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych uruchomiła dla pracowników ArcelorMittal Poland uprawnionych do świadczeń z ZFŚŚ dodatkowe świadczenie na Święta Wielkanocne 2020 (w formie pieniężnej) ze środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nie dotyczy to pracowników Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice).

Wysokość świadczenia zależy od dochodu przypadającego na członka rodziny: dochód na osobę w rodzinie do 2.100,00 zł – wysokość świadczenia 600 zł; dochód od 2.100,01 – 5.000,00 zł – wysokość świadczenia 500 zł; powyżej 5.000,00 świadczenie nie przysługuje. Jego realizacja nastąpi w możliwie najszybszym terminie.

Komisja ustaliła następujące warunki ubiegania się o ww. świadczenie:

  1. Pracownicy ArcelorMittal Poland będący w zatrudnieniu 1.04.2020 r., którzy jednocześnie skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r., nie składają wniosków o przedmiotowe świadczenie wypłacane w 2020 r. GKŚS zdecydowała, że wnioski pracowników złożone w 2019 r. (wraz z ujętymi w nich danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe na Święta Wielkanocne 2020 r.
  2. W przypadku, gdy pracownik, o którym mowa w ppkt. a) zmienił nr konta bankowego do przelewu lub nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego na Święta Wielkanocne 2020 r. zobowiązany jest do przesłania do firmy obsługującej stosownego oświadczenia w terminie do 7.04.2020 (w formie poczty elektroniczne) na adres podany w ppkt c)).
  3. Pracownicy ArcelorMittal Poland będący w zatrudnieniu w okresie od 1.04.2020 r. do 8.04.20120 r., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 roku, a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w roku 2020 składają w terminie do 10.04.2020 w formie poczty elektronicznej:
  • odpowiednio do:
  • Hut-Pus (Kraków) na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl
  • Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje): na adres mailowy: partner@impel.pl.
  • wniosek o przyznanie świadczenia zawierający wyjątkowo oświadczenie o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS.