Zakładowe organizacje związkowe w sprawie podwyżki płac w 2022 roku

0
724

Organizacje związkowe działające w firmie przygotowały wspólne stanowisko dotyczące podwyżki płac w 2022 roku. Obejmuje ono indywidualny wzrost płac pracowników spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz nagrodę za wynik EBITDA.  

 Stanowisko Strony Związkowej dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku.

Dążąc do sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim rynku pracy, a także do osiągnięcia i utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sferze społecznej, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2022 roku następujących zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

 

  1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 12% średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland S.A. z III kwartału 2021 roku, metodą uzgodnioną przez Strony ZUZP w porozumieniu płacowym.
  2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021 roku w wysokości 2000 złotych dla każdego pracownika, który był zatrudniony w 2021 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA.
  3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBITDA w wysokości 500 złotych dla każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP w ww. porozumieniu płacowym.
  4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP, o którym mowa w § 58 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), tj. zaoferowanie pracownikom Spółki możliwości refinansowania zakupu ubezpieczenia opieki medycznej (Pakiet Opieki Medycznej) lub zakupu ubezpieczenia opieki medycznej na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą, a firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu tego typu usług oraz z zachowaniem zasad finansowania Pakietu Opieki Medycznej określonych w § 58 ust. 2 ZUZP.   

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, które są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.