Zakładowe organizacje związkowe w sprawie podwyżki płac w 2023 roku

0
1932

Zakładowe organizacje związkowe w sprawie podwyżki płac w 2023 roku

Organizacje związkowe działające w firmie przygotowały wspólne stanowisko dotyczące podwyżki płac w 2023 roku, które zostało przekazane pracodawcy. Obejmuje ono indywidualny wzrost płac pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz nagrodę za wynik EBITDA.

 Stanowisko Strony Związkowej dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 roku

Mając na uwadze wysoki wskaźnik inflacji i drastyczny wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych oraz dążąc do sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europejskim rynku pracy, a także do utrzymania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2023 roku następujących zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce:

 

  1. Podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w ArcelorMittal Poland S.A. z III kwartału 2022 roku, metodą uzgodnioną przez Strony ZUZP w porozumieniu płacowym.
  2. Wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2022 roku w wysokości 4000 złotych dla każdego pracownika, który był zatrudniony w 2022 roku w ArcelorMittal Poland S.A. lub w Spółce świadczącej usługi na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP i z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA.
  3. Wypłacenie pracownikom Spółki nagrody za wynik EBIDTA w wysokości 1000 złotych dla każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem, że wysokość tej nagrody może być zwiększona w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA. Szczegółowe zasady i termin wypłaty nagrody EBITDA określą Strony ZUZP w ww. porozumieniu płacowym.
  4. Dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP dotyczącego odstąpienia z dniem 01.01.2023 roku od zasady finansowania w 50 % przez pracowników Spółki zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 roku ceny posiłków regeneracyjnych, tj. odstąpienie od stosowania zapisów § 7 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 05.05.2021 r. zawartego na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A.

 

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań, które są ujęte w tym paragrafie, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.