W sprawie sytuacji w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

0
753

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest zaniepokojona decyzją spółki ArcelorMittal Poland o wielomiesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej Hucie w Krakowie. W świetle składanych przez zarząd tej spół-ki deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski. W tej sytuacji Rada OPZZ w pełni identyfikuje się z protestującymi pracownikami Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

Rada OPZZ obawia się, że wygaszenie produkcji będzie trwałe, a nie tymczasowe, co będzie skutkować redukcją zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i doty-czy 1500 do 2000 osób, a także firm zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. Pozbawienie krakowskiej huty pracy wielkiego pieca oraz stalowni spowoduje poważne skutki spo-łeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców województwa mało-polskiego. W pierwszej kolejności odczują je osoby zatrudnione w krakowskiej hucie oraz ich rodziny. Dlatego Rada OPZZ oczeku-je, że spółka ArcelorMittal Poland, która deklaruje przestrzeganie w prowadzonej przez siebie polityce zasad zrównoważonego roz-woju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie dopuści do tego, aby pracownicy spółki stracili pracę.

Rada OPZZ uważa ponadto, że niezbędne jest zaangażowanie się rządu w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, która ma obecnie miejsce, i doprowadzenie do przywrócenia pracy części surowco-wej w Krakowie. Takie zaangażowanie jest również uzasadnione w kontekście działań podejmowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa oraz Rady Dia-logu Społecznego. To właśnie w trakcie ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się 17 października 2019 roku strona pra-cowników i strona pracodawców podjęły uchwałę nr 84 w spra-wie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Rada OPZZ wskazuje również na konieczność rozwiązania wie-lu problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich kosztów energii w Polsce. Niezbędne są także konkretne działa-nia na poziomie unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej stali z importu. OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii na poziomie unijnym, która zapewni utrzymanie konkurencyjno-ści sektorom przemysłowym UE w trakcie procesu transformacji. Należy uwzględnić ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza UE oraz zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane w trakcie swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu wę-glowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie UE tzw. węglowego środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowa-dzenie transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. Niezależnie od powyższego Rada OPZZ apeluje do Preze-sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w kwestii wielomiesięcznego wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMit-tal

Poland S.A. w Krakowie. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych