Trwają negocjacje ZUZP i prace nad taryfikatorem

0
769

Trwają negocjacje dotyczące zapisów nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland. Równolegle pracuje zespół ds. taryfikatora. Negocjacje odbywają się w cyklu cotygodniowym.

Podczas wrześniowych spotkań negocjacyjnych, które odbyły się 14 i 21 września omawiane były rozdziały dotyczące warunków oraz zasad zawierania i  rozwiazywania umów o pracę i czasu pracy.

Strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w zakresie treści rozdziału I Postanowienia wstępne i rozdziału II dotyczącego zawierania umów o pracę (dz. 1). Strony wymieniły swoje stanowiska odnośnie rozwiązywania umów o pracę (rozdz. II dz. 2) oraz rozwiazywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (dz. 3). Na kolejnym spotkaniu strony zaprezentowały swoje stanowiska dotyczące czasu pracy (rozdz. III) oraz zasad i warunków wynagradzania za pracę (rozdz. IV).

Prace nad taryfikatorem

Odrębnym trybem pracuje zespół ds. taryfikatora. Dotychczas strona pracodawcy przedstawiła metodologię wartościowania stanowisk, którą przygotował zespół HR w oparciu o metodologię AGH. Zwrócono uwagę na kilka kluczowych aspektów m.in. na to, czym jest stanowisko, a czym tzw. „krzesło”, czyli faktyczne miejsce pracy z określonym zakresem zadań. W zaprezentowanej metodzie przyjęto, że wartościowaniu poddawane są „krzesła”, a nie osoby aktualnie na nich pracujące. Ma to na celu zwiększenie obiektywizmu wyceny. Do wyceny przyjęto cztery podstawowe kryteria: fachowość – czyli wiedza i doświadczenie zawodowe; wysiłek oraz inne wymagania psychofizyczne i umysłowe; odpowiedzialność i warunki środowiska pracy. Dla kryteriów podstawowych przyjęto łącznie 12 kryteriów analitycznych, które w szczegółowy sposób określają zakresy wartościowania. Strona związkowa zwróciła uwagę na nazewnictwo poszczególnych stanowisk, aby podczas tworzenia tabeli nie było rozbieżności z wykazem stanowisk uprawnionych do emerytury pomostowej.

Na kolejnym spotkaniu zaprezentowano tabelę wyników wartościowania stanowisk robotniczych w obszarze Wyrobów Płaskich, w której stanowiska zgrupowane zostały w pięciu kategoriach zaszeregowania z liczbą uzyskanych punktów dla każdego z „krzeseł”.

Strona pracodawcy podkreśla, że wyniki wartościowania są efektem pracy zakładów.

Strona związkowa miała wiele wątpliwości odnośnie zaprezentowanej punktacji i zwróciła się z prośbą o pokazanie przykładu, chcąc dobrze zrozumieć efekt wyceny danego „krzesła” w postaci punktów. Nowa tabela będzie wyznacznikiem wynagrodzeń, możliwości awansu i podwyżek pracowników na następne lata. Dlatego nie można pozwolić sobie na błędy przy jej tworzeniu. Tabele dla poszczególnych obszarów będą przygotowywane sukcesywnie.