Stanowisko pracodawcy dotyczące dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0
572

Organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland wystąpiły do pracodawcy o przekazanie na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowego odpisu, o którym mowa w Zakładowym Układzie Zborowym Pracy (rozdz.10 par. 56 ust. 2).

W piśmie przekazanym 6 czerwca br. przewodniczącym organizacji związkowych czytamy:

 „ArcelorMittal Poland S.A. w latach 2021-2022 z mocy prawa nie stosuje postanowień §56 ust. 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittai Poland S.A. ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niż określa ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

       Powyższe działanie wynika z wystąpienia w Spółce w roku 2020 przesłanek, o których mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Ustawą (spadek obrotów gospodarczych).

       Natomiast zgodnie z art. 15ge ust. 3 Ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych, nie stosuje się postanowień układu zbiorowego pracy ustalających wyższą wysokość odpisu na ZFŚS niż wysokość przewidziana przez ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przy czym Ustawa nie przewiduje, aby spadek obrotów gospodarczych musiał występować w każdym roku trwania stanu epidemii lub też stanu zagrożenia epidemicznego.

      W związku z tym, iż żadne z postanowień Ustawy nie wprowadza również ograniczenia czasowego w obowiązywaniu art. 15ge ust. 3 cały czas pozostaje on w mocy. Pracodawca nie ma zatem prawnych możliwości podjęcia innej decyzji jak ta wynikająca z Ustawy, a decyzja w tym zakresie jest całkowicie niezależna od naszej woli.

      W zaistniałej sytuacji wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. nie może być realizowany przez cały okres trwania stanu epidemii lub też stanu zagrożenia epidemicznego.

      Pomimo powyższego stanowiska, rozumiejąc przyczyny, jakie leżały u podstaw związkowego wystąpienia, Strona Pracodawcy analizuje możliwość dokonania zwiększenia środków ZFŚS.

      O szczegółowych decyzjach w przedmiotowym zakresie poinformujemy Państwa w odrębnym trybie w najbliższym czasie”.

   Pismo podpisał Stanisław Ból, dyrektor personalny