Rozwiązania zaproponowane przez pracodawcę w okresie pandemii

0
5099

Dżuma czy cholera?

7 kwietnia pracodawca przekazał stronie społecznej projekty porozumień zawieszających istotne dla pracowników zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Powodem jest obniżenie produkcji związane z sytuacją rynkową, jaka wytworzyła się w okresie pandemii koronawirusa. Zaproponował także wprowadzenie działań oszczędnościowych, w oparciu o postanowienia ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników. Działania te dotyczą m.in. wprowadzenia od 1maja do 27 września br. przestoju ekonomicznego (urlopy postojowe i praca na część etatu) oraz możliwości stosowania równoważnego czasu pracy, w którym dozwolone jest przedłużenie dobowego czasu pracy nie dłużej niż do 12 godzin. Rozwiązania te wejdą w życie, jeśli do końca kwietnia spełni się przesłanka o spadku obrotów gospodarczych spółki.

 

Jacek Zub, przewodniczący MZZP AM DG:

Pracodawca uważa, że zawarcie przedstawionego stronie społecznej porozumienia dotyczącego wdrożenia działań oszczędnościowych pozwoli spółce na przetrwanie tego ciężkiego okresu i da możliwość zachowania obecnego poziomu zatrudnienia. Jednocześnie stawia związki zawodowe w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony – mamy świadomość, z jakimi problemami w obecnej sytuacji musi się mierzyć pracodawca, z drugiej jednak – nie możemy dopuścić do tego, aby to pracownicy ponosili tak ogromne koszty. Jesteśmy postawieni pod ścianą. Jeśli nie podpiszemy porozumienia, pracodawca zapowiada zwolnienia grupowe. Tak więc zgoda na proponowane cięcia czy brak porozumienia i związane z tym zwolnienia grupowe to jak wybór między dżumą a cholerą.

 

Poniżej treść porozumień zaproponowanych przez stronę pracodawcy dotyczących działań oszczędnościowych w okresie pandemii COVID-19.

 

Projekt Porozumienia dotyczący wprowadzenia przestoju ekonomicznego

W oparciu o postanowienia art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwanej Ustawą

Pracodawca proponuje dokonanie następujących uzgodnień:

 

 1. W okresie od dnia 01.05.2020 r. do dnia 27.09.2020r. wprowadza się w Spółce przestój ekonomiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w związku z art. 15g ust. 6 Ustawy dla wszystkich grup zawodowych.
 2. Na podstawie art. 15g ust. 6 Ustawy postanawia się, że w czasie przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym, podczas którego pozostaje on w gotowości do pracy w domu lub innym wybranym przez siebie miejscu, Pracownik otrzymuje 50% wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez uwzględnienia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz wszelkiego rodzaju nagród i dodatków jednorazowych (w tym również nagrody jubileuszowej), przy czym w/w wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2 następuje na mocy niniejszego Porozumienia z dniem jego wejścia w życie oraz zgodnie z art. 15g ust. 15 Ustawy.
 4. W okresie przestoju ekonomicznego pracę mogą świadczyć pracownicy niezbędni z punktu widzenia zabezpieczenia podstawowych funkcji w Spółce, w szczególności ciągłości procesów produkcyjnych, płacowych, finansowych, informatycznych, zakupowych. O wytypowaniu pracowników do pracy, Spółka poinformuje każdorazowo pracownika z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dopuszcza się formę elektronicznego lub telefonicznego powiadomienia pracownika o obowiązku świadczenia pracy. W związku
  z powyższym wszyscy pracownicy winni pozostawać w gotowości do świadczenia pracy.
 5. Strony postanawiają, iż Spółka w drodze odrębnego komunikatu poinformuje pracowników z grup zawodowych, o których mowa w pkt 1, o skróceniu przestoju ekonomicznego i obowiązku powrotu do pracy wszystkich pracowników lub też pracowników z wybranych jednostek organizacyjnych.
 6. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r. pod warunkiem, iż najpóźniej na dzień 30.04.2020 r. zostanie spełniona w Spółce przesłanka spadku obrotów, o której mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej.
 7. W przypadku niewystąpienia z dniem 01.05.2020r. spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu zmieniającego datę wprowadzenia przestoju ekonomicznego, wskazaną w pkt 1 oraz pkt 6 oraz datę wejścia w życie niniejszego Porozumienia.
 8. W okresie stosowania niniejszego Porozumienia nie obowiązują postanowienia:
  • „Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2019-2020”, zawartego 10.01.2019 r. ( z uwzględnieniem Aneksu nr 1 z 07.11.2019 r.).
  • „Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków”, zawartego 14.10.2019 r.

 

Projekt Porozumienia dotyczący wynagrodzeń pracowników

Działając w oparciu o postanowienia art. 15zf ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwanej Ustawą

Pracodawca proponuje dokonanie poniższych uzgodnień:

 

 1. Na podstawie art. 15zf ust. 1 pkt 3 Ustawy postanawia się o stosowaniu w Spółce mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w niniejszym Porozumieniu, tj.:
 • nie stosowaniu 34 ust.1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (dalej: Układu) o treści:

„Z uwzględnieniem ust.3., pracownikowi zatrudnionemu na zmianie nocnej przysługuje za każdą go­dzinę pracy w porze nocnej, tj. w godzinach od 2200 do 600, specjalny dodatek nocny.

Dodatek nocny, o którym mowa powyżej:

 • wynosi 4,04 PLN,
 • nie może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 1518,
 • waloryzowany jest corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku”;
 • nie stosowaniu 35 Układu o treści:

„Za każdą godzinę pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej pracownika”;

 • nie stosowaniu ust. 5 Załącznika Nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. ( Zasady stosowania zmianowej organizacji pracy) o treści:

W czterobrygadowej organizacji czasu pracy i w równoważnym czasie pracy, w miejsce dodatków za pracę na zmia­nie nocnej (w porze nocnej) i dodatków za pracę w niedziele i święta wprowadza się je­den dodatek, zwany „zmianowym dodatkiem kwotowym”.
Zmianowy dodatek kwotowy:

 • wynosi 6,23 zł za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy,
 • waloryzowany jest corocznie, z dniem 1 stycznia danego roku, poprzez:
 1. porównanie średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji czasu pracy z dwóch ostatnich lat poprzedzających waloryzację – wg stanu na 31.12. danego roku, i w przypadku, gdy wielkość ta jest dodatnia:
 2. ustalenie kwoty odpowiadającej 30% różnicy wynikającej z porównania średnich płac zasadniczych z okresów, o których mowa w ppkt. a),
 3. dodanie do aktualnego zmianowego dodatku kwotowego, kwoty będącej ilorazem kwoty, o której jest mowa w ppkt. b) i średniomiesięcznego nominalnego czasu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustala się waloryzację.

Tak ustalony zmianowy dodatek kwotowy nie może być kwotowo mniej korzystny dla pracowników niż dodatki przysługujące im na podstawie art. 1518 kp i art. 15111 kp.

Za pracę w porze nocnej w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek nocny w wysokości określonej w §34 ust.1. ZUZP.” ;

 • nie stosowaniu Załącznika Nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika);
 • nie stosowaniu Załącznika Nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego);
 • wypłacaniu maksymalnie 50% kwot dodatku mistrzowskiego, określonego w Załączniku Nr 8 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady przyznawania dodatku mistrzowskiego w ArcelorMittal Poland S.A.).

 

 1. Z uwzględnieniem ust. 3-4 niniejsze zasady dotyczące stosowania w Spółce mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, obowiązują w okresie od 01.05.2020r. przez sześć miesięcy od dnia wejścia Porozumienia w życie.

 

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r. pod warunkiem, iż najpóźniej na dzień 30.04.2020 r. zostanie spełniona w Spółce przesłanka spadku obrotów, o której mowa w art. 15zf ust. 2 Ustawy. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. W przypadku niewystąpienia z dniem 01.05.2020r. spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w art. 15zf ust. 2 Ustawy, niniejsze Porozumienie oraz zasady dotyczące stosowania w Spółce mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wystąpienia w/w przesłanki dotyczącej spadku obrotów. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej.

 

Projekt Porozumienia dotyczący czasu pracy

W oparciu o postanowienia art. 15zf ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwanej Ustawą

Pracodawca proponuje dokonanie następujących uzgodnień:

 

 1. Na podstawie art. 15zf ust. 1 pkt 2 Ustawy wprowadza się w Spółce możliwość stosowania na podstawie decyzji Pracodawcy, w stosunku do wszystkich pracowników, systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. O każdorazowym wprowadzeniu równoważnego czasu pracy pracownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
 2. Z uwzględnieniem ust. 3-4 niniejsze Porozumienie obowiązuje przez sześć miesięcy od dnia jego wejścia w życie i ma zastosowanie jedynie do grup zawodowych i pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
 3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r. pod warunkiem, iż najpóźniej na dzień 30.04.2020 r. zostanie spełniona w Spółce przesłanka spadku obrotów, o której mowa w art. 15zf ust. 2 Ustawy. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku nie wystąpienia z dniem 01.05.2020 r. spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w art. 15zf ust. 2 Ustawy, niniejsze Porozumienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wystąpienia w/w przesłanki dotyczącej spadku produkcji. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej.

 

Projekt Porozumienia okołoukładowego

Załącznik nr 2

Pracodawca proponuje dodatkowo dokonanie pozaukładowego uregulowania niżej wymienionych zagadnień, które będą obowiązywały na okres od 7.04.2020 roku przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie Porozumienia bazowego – zwanego okresem zawieszenia.

 

 1. Wysokość dodatku zmianowego, o której mowa w ust.5. Załącznika Nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie zawieszenia wynosi 4,76 zł za każdą godzinę pracy czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.
 2. W okresie zawieszenia Strony postanawiają o niestosowaniu postanowień §4 Porozumienia z dnia 05.01.2010r. zawartego na okoliczność uzgodnieniem treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), w części dotyczącej uprawnienia pracowników do bezpłatnych posiłków regeneracyjnych.  

Powyższe oznacza, że w okresie zawieszenia posiłki regeneracyjne są posiłkami  pełnopłatnymi.

 

 

 

Projekt Porozumienia dotyczący zawieszenia odpisu na ZFŚS

Pracodawca proponuje zawieszenie na okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku postanowień ust.3. § 71 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. o treści:

„Pracodawca zobowiązuje się do zwiększania w każdym roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10% odpisu podstawowego, o którym mowa  w Ustawie o ZFŚS, na każdego uprawnionego”.