Rozmowy płacowe zawieszone do końca maja z powodu koronawirusa

0
881

Pięć organizacji związkowych (NSZZ Prac. AMP SA, KRH „S”, „S”- 80, ZZ Hutnik, MZZP AM DG) – w związku z ogłoszeniem w Polsce pandemii koronawirusa – zwróciło się do pozostałych związków zawodowych działających w naszej firmie z propozycją zawarcia z pracodawcą Porozumienia dotyczącego rozwiązania konfliktu, jakim jest brak porozumienia w sprawie podwyżek płac. Nie oznacza to rezygnacji z wcześniej złożonej przez stronę społeczną propozycji podwyżek wynagrodzeń. Będzie ona procedowana po zakończeniu pandemii koronawirusa. – Jako odpowiedzialne organizacje związkowe uważamy, że obecna propozycja Porozumienia jest bardzo wyważona i odpowiednia do czasu, w jakim znalazła się Spółka – czytamy w piśmie skierowanym do wszystkich organizacji związkowych. 

 

Porozumienie przedstawicieli AMP S.A. i Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce

W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP stanu epidemii na terenie Polski, dalszym dynamicznym wzrostem liczby zachorowań wywołanych wirusem COVID-19 , a w związku z tym trudnymi do przewidzenia skutkami dla polskiej, europejskiej i światowej gospodarki, strony niniejszego Porozumienia tj. ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowany przez:

Pan Marc De Pauw – Dyrektor Generalny,

Pani Monika Roznerska – Dyrektor Personalny

oraz Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, postanawiają o dokonaniu poniższych uzgodnień Stron Dialogu Społecznego

  1. Z dniem podpisania niniejszego Porozumienia do końca maja 2020 roku, zawieszone zostają – bez wzajemnych warunków w przedmiotowym zakresie:

1) wszelkie negocjacje Stron dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki;

2) rozmowy dotyczące uregulowania dodatkowego odpisu na ZFŚS do końca maja 2020 roku. Strony uzgadniają jednocześnie, że w przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych wymagających przedłużenia ww. okresów zawieszenia negocjacji/rozmów, podejmą rozmowy na temat dokonania stosownych dalszych ustaleń w tym zakresie.

  1. Strony Dialogu Społecznego postanawiają o zarekomendowaniu Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych AMP S.A. niezwłocznego uruchomienia wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego, o którym mowa w §17 obowiązującego w Spółce Regulaminu ZFŚS, w którym przy ustalaniu kryteriów wypłaty zminimalizowana zostałaby zarówno liczba progów (kryterium dochodowe), jak i rozpiętość kwotowa ww. świadczenia. Uwzględniając nadzwyczajną sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia, Strony za zasadne uznają także jak największą „automatyzację” przyznawania wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego wraz z jego wypłaceniem nie później niż do 10 kwietnia 2020 roku.