Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku

0
2581

Podobnie jak w roku ubiegłym, pracodawca wprowadził  jednostronnie, bez zgody organizacji związkowych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland w 2021 roku. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Obowiązujący regulamin jest wersją pracodawcy bez uwzględnienia zmian zaproponowanych przez organizacje związkowe i nie odbiega od Regulaminu ZFŚS z 2020 roku.   

Podstawę do określenia świadczeń stanowi średniomiesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie, który zawiera pełną wysokość dochodów wszystkich członków danej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Najistotniejszą kwestią dla pracowników jest nadal obowiązujący limit świadczeń przypadający na pracownika i członków jego rodziny w postaci łącznej maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń w 2021 roku, tak jak to było w roku ubiegłym. Z limitu świadczeń wyłączony jest wypoczynek dzieci, świadczenia turystyczno-rekreacyjne, zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe, dodatkowe świadczenie socjalne (nagroda świąteczno-noworoczna) oraz dofinansowanie do przedszkoli i żłobków.

Limit jest zróżnicowany i zależy od dochodu pracownika (poniższa tabela).  

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS:

  • dochód na osobę w rodzinie do 1.300 zł – łączne świadczenie na pracownika i członków jego rodziny wynosi 3.000 zł;
  • dochód od 1.300,01-2.100 zł – świadczenie 1.800 zł;
  • dochód od 2.100,01-3.000 zł – świadczenie 1.200 zł;
  • dochód od 3.000,01-5.000 zł – świadczenie 6.000 zł;
  • powyżej 5.000 zł świadczenie nie przysługuje

Do powyższego limitu kwotowego zaliczany jest wypoczynek urlopowy pracowników i wypoczynek po pracy. Oznacza to, że w przypadku wnioskowania o świadczenie z ZFŚS, którego realizacja spowodowałaby przekroczenie powyższego limitu, świadczenie będzie niższe, tj. do wysokości kwoty limitu.

Osoba uprawniona przed złożeniem wniosku jest zobowiązana dostarczyć – do obsługującego Fundusz – „Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland” zawierającą średniomiesięczne dochody z ostatnich trzech miesięcy. Dochody podane w informacji są ważne przez okres 12 miesięcy od ich złożenia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku zmiany sytuacji finansowej mającej wpływ na średni dochód w rodzinie i wysokość dofinansowania, pracownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w informacji.

Składając informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS w ArcelorMittal Poland, trzeba wykazać świadczenie wychowawcze tzw. 500+ w pozycji „inne średniomiesięczne dochody w rodzinie”.

Wypoczynek urlopowy realizowany jest poprzez dofinansowanie tylko pracownikom raz w roku tzw. „wczasów pod gruszą”. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest nieprzerwany wypoczynek w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, potwierdzony na wniosku przez osobę wyznaczoną w danej komórce organizacyjnej do wprowadzania czasu pracy. Wymiar co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku jest sumą następujących po sobie dni: − minimum 8 dni urlopu wypoczynkowego, − dni wolne harmonogramowe, poprzedzające urlop wypoczynkowy, w trakcie urlopu i następujące po urlopie, − w przypadku pracowników pracujących w zmianowej organizacji pracy – uzupełniające dni wolne od pracy wynikające z indywidualnego harmonogramu czasu pracy.

Wnioski na „wczasy pod gruszą” można składać na 14 dni przed urlopem, ale ostateczny termin złożenia wniosku upływa 60 dni po zakończeniu urlopu, a w przypadku  urlopu kończącego się lub zaczynającego w IV kwartale – do 30 grudnia 2021 roku.

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miejsce pracy lub zamieszkania może wybrać dogodne dla siebie miejsce obsługi socjalnej. Dotyczy to również pracowników, którzy w 2021 roku przejdą – na mocy porozumienia zmieniającego – do pracy w innej lokalizacji Spółki. Informacja o miejscu obsługi kadrowej znajduje się na pasku z wynagrodzenia na str. 2 – lokalizacja, a także w aplikacji HRapka (moja kartoteka/zatrudnienie/informacje o organizacji/podobszar kadrowy).

Warto pamiętać, że zmiana miejsca korzystania ze świadczeń socjalnych dokonana w 2020 roku straciła ważność  31 grudnia 2020 roku.

Pełna treść regulaminu wraz z tabelami dofinansowania oraz wszystkie wnioski obowiązujące w 2021 roku znajdują się w Studni w zakładce HR.