Regulamin Konkursu z nagrodami z okazji 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

0
1078

W grudniu tego roku przypada jubileusz 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. Z tej okazji kierownictwo Związku ogłasza Konkurs z nagrodami pieniężnymi dla swoich członków (do rozlosowania jest 40 nagród o wartości 1000 zł każda).

Konkurs polega na zgłoszeniu najciekawszych haseł/inicjatyw z okazji 40-lecia MZZP AM DG, w szczególności zachęcających do przystępowania do Związku nowych członków.

Hasła można zgłaszać do 25 listopada br. Szczegóły są zawarte w Regulaminie poniżej.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem akcji konkursowej, zwanego dalej Konkursem, jest:

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza (dalej: Związek) z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000061748, NIP: 6291034187, REGON: 272036665, (dalej: Związek lub Organizator).

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora i publikowanym na łamach pisma wydawanego przez Organizatora lub na stronie internetowej należącej do Organizatora.

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu uregulowane są w niniejszym Regulaminie.

1.5. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszyscy członkowie Związku, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.4. poniżej).

2.2 Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie członkowie Związku, którzy będą członkami Związku na dzień 30.11.2022 r. i pozostaną nimi nadal do dnia Konkursu (włącznie).

2.3 Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz laureatów Konkursu, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, których udział mógłby spowodować wątpliwości co do obiektywności konkursu, a to:

 1. a) Pracownicy lub członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku (Centrali) oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
 2. b) Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu najciekawszych haseł/inicjatyw z okazji 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, w szczególności zachęcające do przystępowania do Związku nowych członków.

3.2 Hasła mogą być zgłaszane od dnia opublikowania Regulaminu na stronie Związku https://mzzpamdg.pl do dnia 25.11.2022 r., w formie:

 1. a) osobiście – do Sekretariatu Związku, przy al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej 41-308 Dąbrowa Górnicza, pierwsze piętro, pokój 116
 2. b) w formie dokumentowej (e-mailowej) – w formie kolorowego skanu na adres: mariusz.janus@mzzpamdg.pl, pod warunkiem dostarczenia oryginału pracy w razie wygrania Konkursu,
 3. c) listownie na adres Organizatora: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „Konkurs z okazji 40-lecia Związku”.

3.3 Do zgłoszeń należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko Uczestnika, adres i telefon lub e-mail do kontaktów.

3.4 Nagrodami w konkursie jest 40 nagród po 1000 zł. brutto każda.

 

 1. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

4.1 Ze wszystkich haseł/inicjatyw Organizator wybiera 40 haseł i przyznaje nagrody. Wybór Laureatów Konkursu odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Związku. Posiedzenie Komisji jest niejawne, wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zminimalizowanej (np. Imię i pierwsza litera nazwiska zwycięzcy). Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o szczegółach dotyczących odbioru nagród.

4.2 Zwycięzców konkursu wybiera Komisja Konkursowa na podstawie oceny własnej przesłanych prac. Pod uwagę będą brane w szczególności:

– zgodność z merytorycznym celem konkursu,

– optymistyczny przekaz

– walory artystyczne.

4.3 Nagrody w konkursie przyznaje organizator w szczególności tym pracom, które mogą szczególnie przyczynić się do zachęcenia przystępowania do Związku nowych członków.

4.4 W konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła).

4.5 Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.

4.6 Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne (automatycznie) przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

4.7 Pola eksploatacji. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.8 Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł autorom tych haseł (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) – Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

4.9 W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

4.10 Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

4.11 O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie w wysokości określonej odpowiednimi przepisami od wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej – to jest w przypadku nagrody pieniężnej – po potrąceniu przez Organizatora – odpowiedniego % wartości nagrody.

4.12 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.13 W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków opisanych w Regulaminie lub nie odbierze nagrody do 7 dni od poinformowania o wynikach Konkursu, nagroda przepada.

4.14 Nieprzekazanie nagrody może również nastąpić w przypadku braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, w takim przypadku nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

4.15 Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora – 2 członków Zarządu Związku.

5.2. Komisja będzie przeprowadzać Konkurs zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, a w szczególności dokona wyłonienia osób nagrodzonych.

5.3 Wybór Komisji odbędzie się niezwłocznie po przyjęciu Regulaminu (na najbliższym lub tym samym posiedzeniu Zarządu) i zostanie podany do wiadomości w sposób analogiczny do Regulaminu. Wybór Komisji nastąpi spośród członków Zarządu. Zarząd w drodze uchwały wyłoni 2 osoby, te osoby stają się członkami Komisji do przeprowadzenia Konkursu.

 

 1. DANE OSOBOWE

6.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

6.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu jest Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308), al. J. Piłsudskiego 92, tel. +48 776 95 70 e-mail: sekretariat@mzzpamdg.pl

6.3 Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308), al. J. Piłsudskiego 92 udzielane będą na podstawie wniosku.

6.4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.

6.5. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez Związek w związku z Konkursem. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

6.6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż udział w konkursie będzie niemożliwy.

6.7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej nie jest to konieczne, tj. przez okres: trwania konkursu.

6.8. Uczestnicy konkursu posiadają dostęp do  treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do zapomnienia moich danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.9. Uczestnicy konkursu posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 1. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w dniu Konkursu a także na adres e-mailowy: mariusz.janus@mzzpamdg.pl

7.2. Do rozstrzygania reklamacji uprawniona jest Komisja Konkursu.

7.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursu niezwłocznie.

7.4. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie (w tym e-mailowo), niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, nie później niż 7 dni od jej rozpatrzenia.

7.5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.

8.2. Na życzenie członka Związku, Organizator może udostępnić kopię niniejszego Regulaminu.

8.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

8.5 Organizatorowi przysługuje prawo do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu.

8.6 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian Regulaminu.