Propozycja pracodawcy dotycząca zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy na czas kryzysu

0
1731

Załącznik nr 1 – zawiera szczegółowe punkty ZUZP proponowane do zawieszenia przez pracodawcę.

 1. na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. postanowień ust.3. § 71 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. o treści: „Pracodawca zobowiązuje się do zwiększania w każdym roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10% odpisu podstawowego, o którym mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego uprawnionego”;
 2. na okres od 01.04.2020r. do 30.09.2020r. następujących postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.:
 3. a) ust.10 Słowniczka Układu o treści: „Minimalnym wynagrodzeniu gwarantowanym Układem – należy przez to rozumieć 115% minimalnego wynagrodzenie za pracę, określonego na podstawie Ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.)”.
 4. b) § 30 Układu o treści:
 5. „Wynagrodzenie pracownika za przepracowany pełny miesięczny wymiar    czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego Układem.
 6. Postanowienia ust. 1, może nie być stosowane wobec pracowników zatrudnionych przez okres krótszy niż 18 miesięcy”.
 7. c) § 34 ust.1. Układu o treści: „Z uwzględnieniem ust.3., pracownikowi zatrudnionemu na zmianie nocnej przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. w godzinach od 22.00 do 6.00, specjalny dodatek nocny. Dodatek nocny, o którym mowa powyżej:

1) wynosi 4,04 PLN,

2) nie może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 1518 kp,

3) waloryzowany jest corocznie, począwszy od 1 stycznia każdego roku”.

 1. d) § 35 Układu o treści: „Za każdą godzinę pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej pracownika”.
 2. e) § 41 Układu o treści: „Fundusz motywacyjny tworzy się w ramach osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na:

 1) fundusz nagród,

 2) fundusz premiowy i dodatkowy fundusz motywacyjny – uruchamiany wg zasad określonych w Załączniku nr 7 do Układu,

 3) dodatek mistrzowski – uruchamiany wg zasad określonych w Załączniku nr 8 do Układu”.

 1. f) § 43 pkt.1 Układu o treści: „dodatkowe specjalne wynagrodzenie zwane “Kartą Hutnika” oraz tradycyjny dodatek z okazji obchodów “Dnia Hutnika” – wypłacane zgodnie z zasadami wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego „Kartą Hutnika” – stanowiącymi Załącznik Nr 3 do Układu”.
 2. g) Ust.5. Załącznika Nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady stosowania zmianowej organizacji pracy) o treści: „W czterobrygadowej organizacji czasu pracy i w równoważnym czasie pracy, w miejsce dodatków za pracę na zmianie nocnej (w porze nocnej) i dodatków za pracę w niedziele i święta wprowadza się jeden dodatek, zwany „zmianowym dodatkiem kwotowym”.
 3. Zmianowy dodatek kwotowy:

1) wynosi 6,23 zł za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy,

2) waloryzowany jest corocznie, z dniem 1 stycznia danego roku, poprzez:

 1. a) porównanie średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji czasu pracy z dwóch ostatnich lat poprzedzających waloryzację – wg stanu na 31.12. danego roku, i w przypadku, gdy wielkość ta jest dodatnia:
 2. b) ustalenie kwoty odpowiadającej 30% różnicy wynikającej z porównania średnich płac zasadniczych z okresów, o których mowa w ppkt. a),
 3. c) dodanie do aktualnego zmianowego dodatku kwotowego, kwoty będącej ilorazem kwoty, o której jest mowa w ppkt. b) i średniomiesięcznego nominalnego czasu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustala się waloryzację.

Tak ustalony zmianowy dodatek kwotowy nie może być kwotowo mniej korzystny dla pracowników niż dodatki przysługujące im na podstawie art. 1518 kp i art. 15111 kp.

Za pracę w porze nocnej w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek nocny w wysokości określonej w §34 ust.1. ZUZP”.

 1. h) Załącznik Nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia zwanego Kartą Hutnika ).
 2. i) Załącznik Nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. ( Zasady uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego).
 3. j) Załącznik Nr 8 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (Zasady przyznawania dodatku mistrzowskiego w ArcelorMittal Poland S.A.).

 

     Załącznik nr 2

Pracodawca proponuje dodatkowo dokonania pozaukładowego uregulowania niżej wymienionych zagadnień, które będą obowiązywały na okres od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. (w okresie zawieszenia).

 1. Wysokość dodatku zmianowego, o której mowa w ust.5. Załącznika Nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie zawieszenia wynosi 4,67 zł za każdą godzinę pracy czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.
 2. W okresie zawieszenia Strony postanawiają o zawieszeniu postanowień §4 Porozumienia z dnia 05.01.2010r. zawartego na okoliczność uzgodnieniem treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), w części dotyczącej uprawnienia pracowników do bezpłatnych posiłków regeneracyjnych.

Oznacza to, że w okresie zawieszenia posiłki regeneracyjne są posiłkami  pełnopłatnymi

 

Strona społeczna krytycznie odnosi się do przedstawionej propozycji zmniejszenia wynagrodzeń pracowników. Uważamy, że pracownicy nie mogą ponosić tak olbrzymich kosztów za kryzysową sytuację, w której się znaleźliśmy. Tym bardziej, że Zarząd AMP nie przedstawił nam żadnych konkretnych informacji dotyczących strat finansowych, planów produkcyjnych czy planów ratowania i wyjścia z kryzysu. Zostaliśmy natomiast poinformowani, że jeśli sytuacja się pogorszy, a wspólnie nie podejmiemy działań oszczędnościowych to będą zwolnienia grupowe pracowników. Nasz Związek nie wyraża zgody na tak drastyczne rozwiązania. Wprowadzenie wszystkich proponowanych przez pracodawcę cięć wpłynie na pogorszenie sytuacji materialnej naszych pracowników i ich rodzin – komentuje przewodniczący MZZP AM DG Jacek Zub.