Propozycja porozumienia łagodzącego skutki procesów restrukturyzacyjnych w AMP i AMSG

0
1010

Pracownicy ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Service Groupe, których stanowiska pracy zostaną zlikwidowane w związku z restrukturyzacją wynikającą z transformacji AMSG znajdą zatrudnienie bezpośrednio w AMP lub spółkach zależnych – deklaruje  pracodawca. Pod koniec marca pracodawca przedstawił organizacjom związkowym propozycję Porozumienia dotyczącego łagodzenia społecznych skutków wynikających z procesów restrukturyzacyjnych w AMP i AMSG.  

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia maksymalnej liczby miejsc pracy w ArcelorMittal Poland i spółkach zależnych tym pracownikom, których stanowiska pracy w 2021 roku ulegną likwidacji.  

Przeniesienie na inne miejsce pracy

Zgodnie z Porozumieniem, uwzględniając możliwości przekwalifikowania, pracownicy ArcelorMittal Poland mają otrzymać propozycję kontynuacji zatrudnienia na innym niż dotychczas stanowisku pracy w ramach zakładu lub oddziału, którego lokalizacja jest dla pracownika stałym miejscem pracy, albo w spółkach zależnych.

Z kolei pracownicy AMSG będą mieć możliwość zatrudnienia bezpośrednio w AMP lub w spółkach zależnych AMP.  Przy czym ArcelorMittal Poland zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru pracowników w ramach prowadzonej rekrutacji, biorąc pod uwagę ocenę kwalifikacji i przydatność pracownika na nowym stanowisku, a także potrzeby spółki.  

Przejmowani pracownicy Service Groupe będą musieli najpierw rozwiązać umowę o pracę w AMSG na mocy porozumienia stron i ponownie zatrudnić się w ArcelorMittal Poland. Obydwa dokumenty będą podpisane w tym samym czasie.  

Na mocy tego Porozumienia pracodawca gwarantuje przejmowanym pracownikom wszelkie prawa wynikające z dotychczasowej umowy o pracę – utrzymanie dotychczasowej płacy zasadniczej, tego samego rodzaju umowy o pracę, zaliczenie stażu pracy i sfinansowanie szkoleń potrzebnych na danym stanowisku.  

Niezależnie od propozycji AMP pracownicy mogą sami ubiegać się o nowe miejsce pracy, aplikując w systemie ORC, gdzie dostępne są istniejące wakaty.

 

Pracownicy z uprawnieniami emerytalnymi

Pracodawca spodziewa się, że część osób w wieku emerytalnym odejdzie na emeryturę. Pracownicy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne, mogą otrzymać propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Dla tych, którzy spełnią wymagane kryteria pracodawca przewiduje pakiet specjalnych odpraw obliczanych na określonych zasadach. W zależności od okresu, w którym pracownik nabędzie uprawnienia emerytalne, będą to kwoty rzędu 85, 80, 45 i 40 proc. iloczynu miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo pracownicy, o których mowa będą uprawnieni do rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej oraz nagrody jubileuszowej obliczanych według zasad przewidzianych w obowiązującym ich ZUZP.

Pracownicy, którzy nie otrzymają propozycji zatrudnienia w AMP lub spółkach zależnych lub nie uzyskają orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na nowym stanowisku, mogą otrzymać propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z gwarancją odprawy w wysokości nie większej niż dwunastokrotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Takie samo  rozwiązanie odnosi się do pracowników, którzy mimo złożonej aplikacji, nie zostaną zatrudnieni na nowym stanowisku pracy.  

Ponadto każdy pracownik, objęty planem redukcji zatrudnienia, może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o pracę przy zastosowaniu postanowień tego Porozumienia.  Jednak ostateczną decyzję podejmuje pracodawca – AMP i AMSG – każdy wobec swoich pracowników, kierując się przyjętymi zasadami restrukturyzacji poszczególnych obszarów działalności spółek, a także koniecznością zapewnienia ciągłości procesów technologiczno-produkcyjnych czy organizacyjnych w ArcelorMittak Poland i AM Service Groupe.

Porozumienie będzie tematem dyskusji na kolejnych spotkaniach pracodawcy ze związkami zawodowymi.