Procedura dotycząca działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

0
712

Wersja 4 – 6 października 2020 roku

Procedura została zatwierdzona przez członków Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. Obejmuje niektóre działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („Koronawirus”).

Procedura dotyczy pracowników ArcelorMittal Poland, pracowników spółek zależnych od ArcelorMittal Poland, pracowników firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Rozdział „Działania na bramach wjazdowych oraz na wejściach do budynków i obiektów ArcelorMittal Poland S.A.” dotyczy wszystkich osób wchodzących, wjeżdżających lub przebywających na terenie ArcelorMittal Poland (w tym w budynkach administracyjnych i innych obiektach poza terenami zakładów). Podmioty mające siedzibę, zakłady na terenie ArcelorMittal Poland lub wykonujące jakiekolwiek prace lub czynności na terenie Spółki mają obowiązek wprowadzenia własnych procedur, analogicznych do niniejszej procedury, w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie ArcelorMittal Poland. Podmioty powyższe mają obowiązek powiadomić swoich pracowników o procedurze obowiązującej w ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal Poland przypomina o konieczności stosowania się do procedur i środków wprowadzonych decyzjami organów państwowych. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji w zakładzie zastrzega się również możliwość wprowadzenia na terenie ArcelorMittal Poland dodatkowych obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego mieszczących się w ramach przepisów państwowych. ArcelorMittal Poland udostępnia w określonych miejscach (zwłaszcza toalety, łaźnie, szatnie, stołówki) środki higieny osobistej lub środki dezynfekujące – należy z nich korzystać na bieżąco.

Działania informacyjne

ArcelorMittal Poland podejmuje działania informacyjne, mające na celu przypominanie pracownikom oraz innym osobom wchodzącym, wjeżdżającym lub przebywającym na terenie ArcelorMittal Poland o zachowaniach zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Udostępnione zostały następujące ulotki:

– ulotka zawierająca ogólne informacje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz dobre praktyki dotyczące stanu zdrowia i higieny osobistej,

– ulotka dotycząca zachowania osób, u których wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem.

ArcelorMittal Poland udostępnia ulotki w miejscach powszechnie dostępnych, w tym na bramach wjazdowych oraz prowadzi ciągłą akcję informacyjną w mediach wewnętrznych (poczta e-mail, StalWizja, szkolenia on-line, intranet Studnia).

Informacje o zasadach postępowania są przekazywane podczas odpraw przedzmianowych. Ulotki są dystrybuowane na bieżąco wśród pracowników. Wprowadzona zostaje możliwość pracy zdalnej – na zasadach odrębnie określonych przez ArcelorMittal Poland.

Powrót z zagranicy

W przypadku powrotu z zagranicy (urlop, podróż służbowa, jakikolwiek inny wyjazd prywatny), pracownicy ArcelorMittal Poland, pracownicy spółek zależnych od ArcelorMittal Poland, pracownicy firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych mają bezwzględny obowiązek zawiadomienia swoich przełożonych – niezwłocznie po powrocie. W przypadku jeśli z powodu kwarantanny zawiadomienie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić w najwcześniejszym możliwym terminie.

Działania poza terenem ArcelorMittal Poland 

Pracownicy ArcelorMittal Poland, pracownicy spółek zależnych od ArcelorMittal Poland, pracownicy firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych oraz inne osoby powinny na bieżąco dokonywać samokontroli stanu zdrowia i zwracać szczególną uwagę na następujące objawy:

– kaszel (najczęściej tzw. suchy), rzadko katar,

– gorączka (podwyższona temperatura ciała),

– duszności,

 – zaburzenia smaku, węchu,

– bóle mięśni,

– osłabienie organizmu, nietypowe zmęczenie,

– możliwe kłopoty trawienne,

– zaburzenia widzenia i inne.

Dodatkową wskazówką może być:

– wcześniejszy kontakt z osobą wykazującą objawy, to jest:

 – pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;

 – prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas bez stosowania środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej;

 – przebywanie z osobą zakażoną należącą do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;

 – mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub objęta kwarantanną domową;

– powrót z zagranicy (patrz rozdział „Powrót z zagranicy”);

– niedawne lub częste przebywanie w miejscu narażonym na wyższe ryzyko (szpital, przychodnia, lotnisko, dworzec, środki transportu publicznego itp.);

– niedawny pobyt bądź kontakt z osobami, które przebywały zagranicą (patrz rozdział „Powrót z zagranicy”).

Jeśli niektóre lub wszystkie objawy występują, należy postępować zgodnie z zaleceniami władz państwowych, w szczególności Inspekcji Sanitarnej, zawiadomić odpowiednie instytucje i stosować się do ich zaleceń.

Pracownicy ArcelorMittal Poland, pracownicy spółek zależnych od ArcelorMittal Poland, pracownicy firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych mają obowiązek zawiadomić swojego przełożonego oraz stosować się do postanowień rozdziału „Ryzyko zakażenia”.

Działania na bramach wjazdowych oraz na wejściach do budynków i obiektów ArcelorMittal Poland

Wprowadzone zostają prewencyjne kontrole osób na bramach do zakładów ArcelorMittal Poland oraz na wejściach do budynków i obiektów znajdujących się poza terenami zakładów. Kontrole polegają na mierzeniu temperatury osób wchodzących i wjeżdżających. Kontrole prowadzone są za pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. Kontrole wykonywane są przez odpowiednio wyposażone i przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia gorączki (38 stopni lub więcej) pracownik ochrony wręcza ulotkę dotyczącą zachowania osób, u których wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem i nakazuje udanie się do miejsca zamieszkania. Nie należy korzystać z transportu publicznego.

Osoby, u których stwierdzono gorączkę, nie są wpuszczane na teren lub do obiektów ArcelorMittal Poland. Pracownik ArcelorMittal Poland, pracownik spółki zależnej od ArcelorMittal Poland, pracownik firmy, która wykonuje stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych zawiadamia swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności (niezwłocznie po wizycie lekarskiej lub po uzyskaniu informacji od odpowiednich organów), ale nie później niż do zakończenia zmiany roboczej lub dnia pracy.

Działania na terenie ArcelorMittal Poland

Terenem ArcelorMittal Poland są zakłady (wewnątrz działki administracyjnej), a także budynki i obiekty poza działką administracyjną (we wszystkich oddziałach).

Osoby zgłaszające objawy opisane powyżej w rozdziale „Działania poza terenem ArcelorMittal Poland S.A.” będą kierowane do wyznaczonych i izolowanych pomieszczeń na terenach zakładów i obiektów.

Osoby nieupoważnione nie mają dostępu do pomieszczeń. Klucz do pomieszczenia znajduje się w miejscu wskazanym w informacji dostępnej przy wejściu do pomieszczenia.

Pomieszczenia są na bieżąco dezynfekowane. W pomieszczeniu znajduje się termometr, środki dezynfekujące, maseczka, woda oraz ulotka dotycząca zachowania osób, u których wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem.

Spółki zależne ArcelorMittal Poland oraz podmioty posiadające siedzibę lub zakład na terenie ArcelorMittal Poland są zobowiązane do wyznaczenia takich pomieszczeń.

Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zapoznania się z lokalizacją najbliższych pomieszczeń.

W przypadku, gdy osoba zgłasza objawy:

– przełożony informuje Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland,

– przełożony kieruje osobę do pomieszczenia,

– osoba, jeśli stan jej zdrowia na to pozwala, niezwłocznie informuje przełożonego o konieczności opuszczenia miejsca pracy,

 – osoba dysponująca kluczem do pomieszczenia powiadamia Biuro BHP i Szefa Administracji i Zarządzania Majątkiem o konieczności dezynfekcji pomieszczenia.

Jeśli osoba zgłasza objawy, należy ją natychmiast odsunąć od pracy.

Bezpośredni przełożony we współpracy z Dyrektorem Zakładu identyfikują pracowników, którzy mogli mieć bezpośredni kontakt z osobą wykazującą objawy. Następnie, Dyrektor Zakładu w konsultacji z COO podejmują decyzję – w zależności od przypadku – w przedmiocie ewentualnego odsunięcia od pracy pracowników mających bezpośrednią styczność z osobą zgłaszającą objawy.

Pracownik w celu opuszczenia terenu ArcelorMittal Poland powinien skorzystać z własnego samochodu. Nie należy korzystać z transportu publicznego.

Jeśli pracownik nie posiada prawa jazdy, nie posiada własnego środka transportu, lub jego stan zdrowia nie pozwala na kierowanie pojazdem, powinien on poprosić członka rodziny o odwiezienie do miejsca zamieszkania. W sytuacji, w której pomoc członka rodziny nie jest możliwa, pracownik powiadamia swojego przełożonego.

Pracownik może zostać odwieziony do miejsca zamieszkania karetką zakładową dedykowaną do transportu osób potencjalnie zakażonych Covid-19. Karetki zakładowe dezynfekowane są po każdym użyciu.

Po opuszczeniu terenu ArcelorMittal Poland, pracownik postępuje zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Ryzyko zakażenia”.

Ryzyko zakażenia

Pracownicy ArcelorMittal Poland, pracownicy spółek zależnych od ArcelorMittal Poland, pracownicy firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, co do których decyzją władz państwowych nakazano kwarantannę (domową lub szpitalną) mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.

Jeśli pracownik powraca z zagranicy i jest poddany kwarantannie, stosuje się postanowienia rozdziału „Powrót z zagranicy”.

Jeśli pracownik zostaje poddany kwarantannie z innej przyczyny, stosuje się poniższą procedurę.

Pracownik podaje swojemu bezpośredniemu przełożonemu dane znanych mu osób (innych pracowników), z którymi ten pracownik miał bezpośredni kontakt przed nałożeniem kwarantanny („Narażeni pracownicy”).

Bezpośredni kontakt może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku:

– podróżowania jednym środkiem transportu (np. samochodem),

– pozostawanie w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,

– prowadzenie rozmowy z inną osobą twarzą w twarz przez dłuższy czas bez stosowania środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej,

– przebywanie z osobą należącą do grupy najbliższych współpracowników.

Bezpośredni przełożony przekazuje niezwłocznie informacje o narażonych pracownikach Dyrektorowi Biura lub Zakładu.

Dyrektor Biura lub Zakładu w miarę potrzeby doprecyzowuje uzyskane informacje i przekazuje je niezwłocznie Dyrektorowi BHP i Szefowi Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

Pracownik po uzyskaniu pozytywnej informacji o zarażeniu (potwierdzony pozytywny wynik testu) przekazuje ją niezwłocznie swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Bezpośredni przełożony informuje natychmiast Dyrektora Biura lub Zakładu. Dyrektor Biura lub Zakładu informuje natychmiast Dyrektora BHP i Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń. Narażeni pracownicy zostają odsunięci od pracy.

Przełożeni narażonych pracowników mają obowiązek:

– co do pracowników, którzy mogą wykonywać pracę zdalną z miejsca zamieszkania – zlecić pracownikowi taką pracę na 10 dni (aplikacja HRapka);

– co do pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z miejsca zamieszkania (np. pracownicy produkcyjni) – zwolnić ze świadczenia pracy na 10 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informując niezwłocznie Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń. Szef Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie zawiadamia najbliższą siedzibie firmy stację sanitarno-epidemiologiczną o pracownikach, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną.

Postanowienia końcowe

Procedura może podlegać aktualizacji, w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Podmioty mające siedzibę lub zakłady na terenie ArcelorMittal Poland mają obowiązek wprowadzenia własnych procedur oraz wyznaczenia koordynatorów do kontaktów z ArcelorMittal Poland.