Porozumienie „postojowe” podpisane

0
1990

Reprezentujący ArcelorMittal Poland: Monika Roznerska, Stanisław Ból i Cezary Koziński oraz reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe działające w naszej firmie: ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., MZZP ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza i NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., 29 kwietnia, podpisali Porozumienie określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, ogłoszonego w Spółce od 1 maja do 31 lipca 2020 roku.

Porozumienie wynika z pogarszającej się sytuacji finansowej naszej firmy, będącej efektem zmniejszającej się liczby zamówień, spowodowanej epidemią koronawirusa. Zostało zawarte w oparciu o postanowienia ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 roku.

Mimo wcześniejszej propozycji pracodawcy określającej wysokość wynagrodzenia pracowników przebywających na tzw. urlopie postojowym na poziomie 50 proc., stronom udało się wynegocjować korzystniejsze warunki.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pracownik przebywający na przestoju ekonomicznym będzie otrzymywał:

 – 80 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym nie przekracza 14 dni roboczych;

– 75 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych;

– 70 proc. wynagrodzenia, w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych;

– 60 proc. wynagrodzenia, w przypadku, gdy okres przebywania na przestoju ekonomicznym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych.

 

Poniżej treść Porozumienia

Porozumienie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) i Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce z dnia 29.04.2020 roku.

 Działając w oparciu o postanowienia art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – zwanej Ustawą

oraz mając na uwadze istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki, będącej efektem zmniejszonej ilości zamówień, spowodowanej wystąpieniem COVID-19 oraz poszukiwaniem przez Spółkę rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy, Strony niniejszego porozumienia postanawiają o dokonaniu poniższych uzgodnień:

 

 1. W okresie od dnia 01.05.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. wprowadza się w Spółce, dla wszystkich grup zawodowych z zastrzeżeniem ust. 5 i ust.6. przestój ekonomiczny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w związku z art. 15g ust. 6 Ustawy.

 

 1. Na podstawie art. 15g ust. 6 Ustawy postanawia się, że w czasie przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym, podczas którego pozostaje on w gotowości do pracy w domu lub innym wybranym przez siebie miejscu Pracownik otrzymuje:
 • 80% wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny* okres przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym nie przekracza 14 dni roboczych,
 • 75% wynagrodzenia w przypadku, gdy łączny* okres przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 15 do 24 dni roboczych,
 • 70% wynagrodzenia, w przypadku gdy łączny* okres przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym wynosić będzie od 25 do 40 dni roboczych,
 • 60% wynagrodzenia, w przypadku gdy łączny* okres przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym wynosić będzie ponad 40 dni roboczych;

 

*przez łączny okres przebywania Pracownika na przestoju ekonomicznym, o którym mowa w niniejszym ustępie rozumie się sumę dni zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie pracy w okresie od 01.01.2020r. do dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia oraz dni przestoju udzielonych w oparciu o niniejsze porozumienie.

 

 1. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2. , rozumie się średnie wynagrodzenie, obliczone z płac IV kwartału 2019r., bez jego pomniejszania za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie pracy, z przyjęciem zasady, że w powyższym wynagrodzeniu nie są uwzględniane:
  • dodatkowy Fundusz Motywacyjny, o którym mowa w Załączniku nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A. – „Zasady uruchamiania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego”,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w tym wynikające z rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
  • wszelkiego rodzaju nagrody i dodatki jednorazowe, w tym również nagroda jubileuszowa.

Tak obliczone wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

 1. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust.2. i ust.3. następuje na mocy niniejszego Porozumienia z dniem jego wejścia w życie oraz zgodnie z art. 15g ust. 15 Ustawy.

 

 1. W okresie przestoju ekonomicznego pracę mogą świadczyć pracownicy niezbędni z punktu widzenia realizacji złożonych przez klientów zamówień, jak również mając na uwadze konieczność zabezpieczenia podstawowych funkcji w Spółce, w szczególności ciągłości procesów produkcyjnych, płacowych, finansowych, informatycznych, zakupowych. O wytypowaniu pracowników do pracy, Spółka poinformuje każdorazowo pracownika z 24 godzinnym wyprzedzeniem w formie przekazanego na służbowy lub podany przez pracownika adres mailowy/numer telefonu powiadomienia pracownika
  o obowiązku świadczenia pracy. W związku z powyższym wszyscy pracownicy winni pozostawać w gotowości do świadczenia pracy.

 

 1. Strony postanawiają, iż Spółka w drodze odrębnego komunikatu poinformuje pracowników z grup zawodowych, o których mowa w ust.1., o skróceniu przestoju ekonomicznego i obowiązku powrotu do pracy wszystkich pracowników lub też pracowników z wybranych jednostek organizacyjnych.

 

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r. pod warunkiem, iż najpóźniej na dzień 30.04.2020 r. zostanie spełniona w Spółce przesłanka spadku obrotów, o której mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy. O spełnieniu tej przesłanki Spółka zobowiązuje się poinformować Reprezentatywne Zakładowe Organizacje Związkowe za pomocą poczty elektronicznej wraz z podaniem szczegółowych danych ekonomicznych potwierdzających w/w spadek obrotów oraz przekazaniem kopii wniosku
  o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (bez załącznika dotyczącego wykazu pracowników objętych wnioskiem).

 

 1. W przypadku niewystąpienia z dniem 01.05.2020 r. spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w art. 15g ust. 9 Ustawy, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu zmieniającego datę wprowadzenia przestoju ekonomicznego, wskazaną w ust. 1 oraz wskazaną w ust. 7 datę wejścia w życie niniejszego Porozumienia, jak również nową, odpowiednio przedłużoną datę jego zakończenia, nie dalszą jednak jak 27.09.2020.

 

 1. W okresie stosowania niniejszego Porozumienia nie obowiązują postanowienia:
  • „Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2019-2020”, zawartego 10.01.2019 r. ( z uwzględnieniem Aneksu nr 1 z 07.11.2019 r.).
  • „Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków”, zawartego 14.10.2019 r.