Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione

0
1939

Porozumienie płacowe na 2022 rok uzgodnione

15 lutego przedstawiciele pracodawcy i największych organizacji związkowych dokonali uzgodnień odnośnie wzrostu płac w ArcelorMittal Poland w 2022 roku. Porozumienie obejmuje indywidualny wzrost płac pracowników Spółki oraz dodatkowe nagrody, w tym nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w bieżącym roku oraz nagrodę za wynik EBITDA.

 

Pełna treść porozumienia

 

 

I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP

 

 1. Z dniem 01.02.2022r. na wzrost płac zasadniczych pracowników AMP S.A. przeznacza się łączną kwotę 320 PLN/ pracownika z przyjęciem następującego jej podziału:
 • Kwota 300 PLN/pracownika – na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP,
 • kwota średnio 20 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z przyjęciem następującego trybu ich podziału:
 1. 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników wg decyzji Dyrektora Generalnego,
 2. 10 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce, z proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach Spółki oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami.
  W ramach ww. środków decyzje o indywidualnych zmianach płacowych podejmują Dyrektorzy Zakładów/Biur Spółki w porozumieniu z Dyrektorem Personalnym.
 3. Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, o których mowa w Rozdziale I ust.1.pkt.1), Strony uzgadniają, że wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 zostanie wypłacona „nagroda uzupełniająca” w wysokości miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii w wysokości 7% płacy zasadniczej pracownika), wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 300 PLN.

Do otrzymania ww. nagrody uzupełniającej uprawnieni są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w dniu 01.03.2022 r. będą pozostawali w zatrudnieniu.

Ww. nagroda uzupełniająca nie będzie uwzględniana:

 • w podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
 • w podstawie średniej urlopowej i w podstawie ekwiwalentu za urlop.
 1. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o których mowa w Rozdziale I. ust.1., w roku 2022 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego – w łącznej wysokości 53 PLN średnio w miesiącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochodnych od kwoty podwyżki średnio 320 PLN na pracownika).
  kwota wzrostu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie.
 2. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac roku 2022 dla pracowników jest waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,51 PLN tj. średniomiesięcznie o 85,01 PLN.

 

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP

 

Nagroda za wkład pracy

 1. Strony uzgadniają, że w roku 2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2021.
 2. Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:
 • wraz z wynagrodzeniem za marzec 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona 1 część nagrody w wysokości 500 PLN/pracownika,
 • wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 250 PLN/pracownika,
 • wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 250 PLN/pracownika.

 

    Nagroda wyrównawczo-inflacyjna

 1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w roku 2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda wyrównawczo-inflacyjna.
 2. Wysokość nagrody wyrównawczo-inflacyjnej wynosi 500 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 r.

  Nagroda EBITDA

 1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2022.
 2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powyżej, zostanie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 kwartalnych częściach:
  • w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące 2022 roku – wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,
  • w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 6 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,
  • w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2022 – wraz z wynagrodzeniem za listopad 2022 r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika.
 3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%, przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych:
 • 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 1) tj. maksymalnie o 240 PLN,
 • 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2) tj. maksymalnie o 70 PLN,
 • 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3) tj. maksymalnie o 70 PLN.
 1. W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBIDTA za okres/y, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierwszych miesięcy 2022 r., niewypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.3. pkt.1 (tj. 240 PLN) i pkt.2. (tj. 70 PLN) powiększają 3 część nagrody, o której mowa ust. 2 pkt.3).

 

Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród

Strony ustalają, iż:

 1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o których mowa w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że:
 • w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2021 – każda część nagrody zostaje pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku 2021;
 • do okresu przepracowanego zalicza się również :
  1. świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,
  2. okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.
 1. Uprawnionymi do nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, o której mowa w Rozdziale II część B Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.
 2. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu. Do okresu przepracowanego zalicza się również:
 • świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP, jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,
 • okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP S.A. nieprzekraczający 7 dni.
 1. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
 2. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, ustala się że nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

 

III. Program Opieka Medyczna

 1. Strony postanawiają, iż stosownie do postanowień § 58 ZUZP z dniem 06.2022r. Pracodawca zaoferuje pracownikom możliwość zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT oferowanej przez PZU Życie (lub jego odpowiednik w innej firmie), na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Pracodawcą a firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu tego typu usług.
 2. Stosownie do postanowień ZUZP:
 • Pracownik przystępujący do ww. ubezpieczenia będzie uprawniony do zakupu ubezpieczenia opieki medycznej po cenie niższej niż detaliczna,
 • ubezpieczenie opieki medycznej będzie współfinansowane przez Pracodawcę i Pracownika w następujących proporcjach:
 1. Pracodawca opłaci 95% wartości pakietu opieki medycznej,
 2. Pracownik opłaca 5% wartości pakietu opieki medycznej.
 • kwota odpowiadająca procentowi współfinansowania pakietu opieki medycznej potrącana będzie z miesięcznego wynagrodzenia pracownika na podstawie jego pisemnej zgody, począwszy od pierwszego miesiąca objęcia pracownika pakietem medycznym, o którym mowa w ust. 1.
 1. W związku z dokonaniem ww. uzgodnienia z dniem 05.2022 roku Pracodawca zaprzestaje refundowania pracownikom kwoty 14,90 PLN/za każdy miesiąc uczestnictwa pracownika w Programie Opieka Medyczna.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia, jak również ich interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisemnego uzgodnienia.
 2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.