Porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland na rok 2023 podpisane

0
3905

Przedstawiciele pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych dokonali uzgodnień odnośnie wzrostu płac w ArcelorMittal Poland w 2023 roku. 550 zł na wzrost na indywidualny wzrost płac zasadniczych dla każdego pracownika oraz dodatkowe nagrody, w tym nagroda za wkład pracy w funkcjonowanie ArcelorMittal Poland w 2022 roku, nagroda za wynik EBITDA i nagroda wyrównawcza to główne zapisy porozumienia płacowego podpisanego w Spółce 8 lutego.

Pełna treść Porozumienia płacowego:

I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP

1. Z uwzględnieniem ust.1. z dniem 01.01.2023r. na wzrost płac zasadniczych pracowników AMP S.A. objętych ZUZP przeznacza się łączną kwotę 600 PLN/pracownika z przyjęciem następującego jej podziału:
1) kwota 550 PLN/pracownika – na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP,
2) kwota średnio 50 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z przyjęciem następującego trybu ich podziału:
a) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników wg decyzji Dyrektora Generalnego,
b) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce, z proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach Spółki oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami, przy czym powyższe środki na zmiany indywidualnych płac zasadniczych zostaną rozdysponowane do 30.04.2023 roku.
2. Strony uzgadniają, iż wzrostem płac, o którym mowa w ust.1. i ust.2, nie są objęci pracownicy nowozatrudnieni w Spółce w roku 2023, z uwagi na fakt, iż ich płace zasadnicze ustalane są na etapie rekrutacji z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych na danym stanowisku.
3. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o których mowa w Rozdziale I. ust.1., w roku 2023 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wysokości 99 PLN średnio w miesiącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochodnych od kwoty podwyżki średnio 600 PLN na pracownika).
Ww. kwota wzrostu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie.
4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac roku 2023 dla pracowników jest:
1) waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,53 PLN/h tj. średniomiesięcznie o 88,15 PLN/pracownika zatrudnionego w systemie zmianowej organizacji czasu pracy,
2) dodatkowy koszt związany ze wzrostem zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT wynoszący 9,20 PLN/pracownika objętego ubezpieczeniem,
3) wzrost dodatku za mentoring, który wzrasta o 45zł i wynosi z dniem 01.01.2023r. 360 PLN.

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP

A. Nagroda za wkład pracy
1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2022.
2. Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za marzec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 500 PLN/pracownika,
2) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 250 PLN/pracownika,
3) wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 250 PLN/pracownika.

B. Nagroda dodatkowa
1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda dodatkowa.
2. Wysokość nagrody dodatkowej wynosi 500 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2023r.

C. Nagroda EBITDA
1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2023 w łącznej wysokości 400 PLN/pracownika.
2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powyżej, zostanie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:
1) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,
2) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 6 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,
3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika.
3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20 proc., przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych:
1) 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 1) tj. maksymalnie o 240 PLN,
2) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2) tj. maksymalnie o 70 PLN,
3) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3) tj. maksymalnie o 70 PLN.
4. W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBITDA za okres/y, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy 2023 roku, nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.2. pkt.1 ((tj. 200 PLN) i pkt.2. (tj. 100 PLN) powiększają 3 część nagrody o której mowa ust. 2 pkt.3).

D. Nagroda wyrównawcza
1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie nagroda wyrównawcza.
2. Wysokość nagrody wyrównawczej wynosi 700 PLN /pracownika.
3. Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona w 2 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za maj 2023 roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 350 PLN/pracownika,
2) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2023 roku uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 350 PLN/pracownika.

E. Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród
Strony ustalają, iż:
1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o których mowa w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali cały 2022 rok oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że:
1) w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2022 – każda część nagrody zostaje pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku 2022;
2) do okresu przepracowanego zalicza się również:
a) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP S.A., jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,
b) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP S.A. nieprzekraczający 7 dni.
2. Uprawnionymi do nagrody dodatkowej, o której mowa w Rozdziale II część B Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.
3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego
w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu.
4. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II część D Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty tj.:
1) 01.06.2023r. – w przypadku wypłaty nagrody, o której mowa w Rozdziale II część D ust.3. pkt.1,
2) 01.09.2023r. – w przypadku wypłaty nagrody, o której mowa w Rozdziale II część D ust.3. pkt.2,
będą pozostawali w zatrudnieniu.
5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
6. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, ustala się, że nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.
F. Dopłaty do posiłków regeneracyjnych:
Strony postanawiają o podpisaniu Aneksu do Porozumienia Okołoukładowego z dnia 17.05.2021r., na mocy którego w okresie od 01.01.2023. do 31.12.2023r. ulegną zawieszeniu postanowienia paragrafu 7 ust. 4. Porozumienia Okołoukładowego z dnia 17.05.2021r. , zgodnie z którym „w przypadku zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 roku ceny posiłku regeneracyjnego kwota wzrostu ceny tego posiłku będzie finansowana w 50 proc. przez Pracodawcę i w 50 proc. przez Pracownika”. Powyższe oznacza utrzymanie w roku 2023 części ceny posiłków regeneracyjnych finansowanej przez pracowników w wysokości 1,48zł za posiłek.

III. Postanowienia końcowe
1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia, jak również ich interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisemnego uzgodnienia.
2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.