Porozumienie dotyczące zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki zagrożonych ograniczeniem produkcji

0
630

Przedstawiciele pracodawcy i organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland, 27 września br., zawarli Porozumienie w sprawie zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji. Porozumienie wchodzi w życie 3 października 2022 roku.

 Poniżej treść zawartego Porozumienia:

 

I. Biorąc pod uwagę fakt, iż wspólnym celem Stron Dialogu Społecznego jest utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia w okresie zmiennej i wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. – zwanej dalej Spółką, w tym w okresie tymczasowego wstrzymania pracy WP3.

 1. Pracodawca potwierdza, że będzie dążył do utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej Spółki w Dąbrowie Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch Wielkich Pieców, przy uwzględnieniu planów Spółki w zakresie dekarbonizacji.
 2. Uwzględniając ust. 1, Pracodawca zapewnia, że:
 • podejmie niezbędne oraz ekonomicznie uzasadnione działania celem jak najszybszego ponownego uruchomienia WP3 oraz utrzymania stanu zatrudnienia niezbędnego do wznowienia jego działania.

Spółka zapewnia jednocześnie, że ponowne uruchomienie WP3 nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania WP2 w roku 2023,

 • z uwzględnieniem ust.11. cz. II., okresowe wstrzymanie pracy WP3 nie będzie stanowiło podstawy do dokonywania wypowiedzeń (w tym wypowiedzeń zmieniających wysokość otrzymywanego wynagrodzenia) umów o pracę pracowników Spółki,
 • w Spółce kontynuowany będzie proces rekrutacji.
 1. Strony:
 • zobowiązują się podejmować niezbędne i uzasadnione działania wspierające zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, aby umożliwić Spółce utrzymanie zdolności produkcyjnych części surowcowej Spółki w Dąbrowie Górniczej,
 • ustalają, iż jednym z elementów realizacji wewnętrznych działań wspierających, o których mowa w ppk.1 powyżej, jest stosowanie rozwiązań określonych w cz.II. poniżej:

II. Strony uzgadniają, iż w związku ze zmienną sytuacją produkcyjną w ArcelorMittal Poland S.A., jak również w związku z podjętą decyzją o okresowym wstrzymaniu pracy WP3, w stosunku do wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji – zwanych dalej Pracownikami:

 1. Nastąpi maksymalizacja wykorzystania:
  • szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych,
  • dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako w6 (w tym dawne UDW12) oraz wn i wś, których celem jest obniżenie ilości zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgodnego z normą okresu rozliczeniowego,
  • urlopów zaległych i nierozplanowanych urlopów bieżących,
 2. W przypadku wystąpienia takiej możliwości, Pracownicy mogą być także zatrudniani:
  • na innym, niż dotychczas zajmowane, stanowisku pracy (z uwzględnieniem możliwości przekwalifikowania na koszt Spółki) w ramach danego Zakładu/Działu/Biura lub Oddziału Spółki, którego lokalizacja stanowi dla Pracownika stałe miejsce świadczenia pracy, a po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w ppkt.1. powyżej
 • w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym również niestałych miejscach świadczenia pracy, każdorazowo z zachowaniem odpowiednich postanowień ZU.
 • 3. W przypadku wyczerpania możliwości zastosowania działań określonych w ust. 1 lub 2 powyżej, lub w razie niemożności ich zastosowania, Pracownik może zostać decyzją Pracodawcy skierowany na „postojowe”, tj. zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie pracy, przy czym:
 • informację o udzieleniu lub zakończeniu „postojowego” i obowiązku powrotu do pracy Pracownik otrzymuje z co najmniej 2-dniowym (dni robocze, tj. dni, które dla danego Pracownika są dniami pracy) wyprzedzeniem,
 • informacja o skierowaniu na „postojowe” i powrocie z „postojowego” przekazywana jest Pracownikowi bezpośrednio przez bezpośredniego przełożonego,
 • w okresie przebywania na „postojowym” Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy zasadniczej.
 1. Przyjmuje się do stosowania zasadę, zgodnie z którą zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w danym Zakładzie/Dziale/Biurze nie może w tym samym okresie czasu dotyczyć wszystkich członków jednej rodziny, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia przez nich zgody na powyższe działanie.
 2. W okresie wstrzymania pracy WP 3 przyjmuje się do stosowania zasadę, że Pracownicy zatrudnieni na stanowisku mistrza oraz pełniący funkcję brygadzisty, którym w ww. okresie powierzona zostanie do wykonywania inna praca, uprawnieni będą ( za wyjątkiem wystąpienia sytuacji awansu na wyższe stanowisko) do otrzymywania dodatku mistrzowskiego/brygadzistowskiego w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających powierzenie innej pracy.
 3. W sytuacji udzielenia pracownikowi „postojowego” jednorazowo na okres powyżej kolejnych 40 dni roboczych (tj. dni, które dla danego Pracownika są dniami pracy), informację o obowiązku powrotu do pracy, Pracownik otrzymuje z co najmniej 5 dniowym (ww. dni robocze) wyprzedzeniem.
 4. Pracownicy wytypowani przez Pracodawcę do utrzymywania we właściwym stanie instalacji technologicznych będą – w miarę możliwości oraz posiadanych kompetencji zawodowych – podlegali okresowej rotacji, celem zapewnienia możliwości świadczenia pracy jak największej liczbie pracowników.
 5. W celu zachęcenia Pracowników Spółki do skorzystania z posiadanych uprawnień emerytalnych, Pracodawca zapewnia, że:
 • dla osób, które rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego lub obniżonego wieku emerytalnego (emerytury pomostowe),
 • dla Pracowników, którzy w dacie wejścia w życie niniejszego porozumienia posiadają uprawnienia emerytalne (uwzględniając obniżony wiek emerytalny i emerytury pomostowe) i którzy rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę
  w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia, podstawę wymiaru odprawy emerytalnej będzie stanowiło średnie wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 3 miesiące zatrudnienia, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres przebywania Pracownika na „postojowym”.
 1. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie cyklicznie – co najmniej raz na dwa tygodnie – przedstawiać Stronie Związkowej – sygnatariuszom niniejszego Porozumienia, informacje dotyczące realizacji Porozumienia.
 2. Strony wyrażają wolę przedłużenia na rok 2023 „Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.”. Podpisanie stosownych uzgodnień w ww. zakresie nastąpi w odrębnym trybie.
 3. Zawarcie i stosowanie niniejszego Porozumienia nie wpływa na treść i zasady realizacji „Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.”.
 4. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem 03.10.2022 roku i obowiązuje do czasu pełnego uruchomienia pracy WP3.

Przed rozpoczęciem zatrzymywania WP2 w roku 2023 Strony zobowiązują się jednocześnie, do uregulowania kwestii społecznych jakie będą stosowane w okresie postoju WP2.

 1. Strony przewidują możliwość zgodnego przedłużenia obowiązywania niniejszego Porozumienia.