Organizacje związkowe w sprawie podwyżki płac w 2021 roku – odpowiedź pracodawcy

0
1357

14 października strona związkowa przekazała pracodawcy stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Poland i spółek z Grupy Kapitałowej w 2021 roku.

Na podstawie zapisów § 31 ust. 1 i 2 obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), Strona Związkowa ZUZP wnosi o dokonanie z dniem 1 stycznia 2021 roku następujących zmian płacowych dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal:

 

  1. Podwyższenie płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP o kwotę 400 PLN/pracownika.
  2. Włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika „metodą na wprost” kwoty 80 PLN, wypłacanej obecnie jako odrębny składnik płacowy pod kodem „dodatek układowy”.
  3. Wypłacenie nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2020 roku w wysokości 2500 PLN dla każdego Pracownika ArcelorMittal Poland S.A. lub Spółki Zależnej, w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP.
  4. Pozostawianie (redystrybucja) środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących Pracownikach do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem, że zwolnione środki finansowe w wyniku odejścia ze stanowiska robotniczego nie mogą być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach nierobotniczych.
  5. Dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014r., zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy będą kontynuowane nie krócej jak do dnia 31.12.2021r.”.

Zgodnie z postanowieniami § 31 ZUZP wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych celem wypełnienia przez Strony ZUZP zobowiązań ujętych w tym paragrafie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Odpowiedź pracodawcy

 W piśmie skierowanym 30 października br. do przewodniczących organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland  czytamy:

„W nawiązaniu do wystąpienia Strony Związkowej w sprawie „przyrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2021 roku” pragnę poinformować, iż w obecnej, w dalszym ciągu niezwykle trudnej sytuacji na europejskim rynku wyrobów stalowych, priorytetowe zadania dla Spółki to zapewnienie stabilizacji zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej. Utrzymująca się w dalszym ciągu zła sytuacja na europejskich rynkach stali, będąca m.in. efektem pandemii koronawirusa, która w sposób bezpośredni przekłada się na ograniczenia produkcji w naszej Spółce oraz była jedną z wielu przyczyn podjęcia trudnej decyzji o całkowitym zamknięciu części surowcowej w Krakowie, powoduje, że decyzje o przeznaczeniu środków finansowych na zmiany płac pracowników w 2021 roku nie mogą być obecnie podejmowane z uwagi na trudny do przewidzenia długofalowy wpływ pandemii COVID-19 na całą światową gospodarkę. W zaistniałej sytuacji, stosownie do postanowień § 31 ZUZP, Strona Pracodawcy proponuje, aby rozmowy Stron dotyczące możliwości dokonania w Spółce zmian płacowych zostały przesunięte na II kwartał 2021roku”.

Pismo podpisał Stanisław Ból, szef dialogu społecznego