Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy uzgodniony

0
2203

 

Pod koniec kwietnia przedstawiciele pracodawcy i największych organizacji związkowych działających w firmie, po trudnych negocjacjach, dokonali uzgodnień treści nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Najważniejsze kwestie nowego ZUZP:

Nagroda jubileuszowa – przez 10 lat będzie wypłacana na dotychczasowych zasadach od dnia wejścia w życie nowego ZUZP. Po okresie przejściowym, tj. od 1 lipca 2031 roku, nagroda nie będzie wypłacana, a świadczenie zostanie zastąpione zwiększeniem składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny o 3,5 proc.

Odprawy emerytalno-rentowe – przez 10 lat będą wypłacane na dotychczasowych zasadach, a po upływie okresu przejściowego, tj. od 1 lipca 2031 roku odprawy będą wypłacane na zasadach wynikających z Kodeksu Pracy. Świadczenie zostanie zastąpione zwiększeniem składki podstawowej na PPE o 3,5 proc.

Dodatkowy odpis na ZFŚS – zwiększony zostanie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 20 proc. Nowa wartość odpisu będzie wynosiła 120 proc. podstawowego odpisu ustawowego.

Posiłki regeneracyjne – w przypadku zwiększenia się, po 31 grudnia 2021 roku kosztu posiłku regeneracyjnego, będzie on finansowany w 50 proc. przez pracodawcę i w 50 proc. przez pracownika.

Załącznik nr 1 do ZUZP – taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników – będzie przedmiotem dalszych rozmów. Do czasu jego uzgodnienia będą stosowane zapisy dotychczasowego ZUZP w tym zakresie.

Włączenie do płacy zasadniczej części dodatku zmianowego – wysokość dodatku ustalona została na poziomie 4,08 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym czasie pracy. Pozostała część obecnego dodatku (34,93 proc.) zostanie włączona do płacy zasadniczej metodą brutto do brutta; dodatek będzie waloryzowany jak dotychczas.

Włączenie do płacy zasadniczej Karty Hutnika – dla pracowników z minimum 5-letnim stażem pracy procentowo, czyli w wysokości dotychczas otrzymywanej; dla pracowników zatrudnionych w firmie od roku do 4 lat zostanie włączony do płacy zasadniczej procentowy dodatek w zależności od stażu pracy o wysokości 1-4 proc.: 1 proc. – dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do KH jest niższy niż 2 lata, 2 proc. – gdy okres ten jest niższy niż 3 lata, 3 proc. – gdy okres ten jest niższy niż 4 lata, 4 proc.- gdy okres ten jest niższy niż 5 lat. Odbędzie się to poprzez włączenie 50 proc. wartości aktualnej KH metodą brutto do brutta (z uwzględnieniem 7 proc. premii) oraz 50 proc. metodą na wprost.

Dodatek układowy – pozostała część dodatku układowego tj. kwota 80 zł z uwzględnieniem 7 proc. premii zostaje włączona do wynagrodzenia metodą „brutto do brutta”. Oznacza to, że z dniem włączenia dodatek układowy przestaje być wypłacany.

Mały Hutnik – kwota Małego Hutnika w wysokości 6 proc. średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu w Spółce nie krócej niż 12 miesięcy oraz zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu jego wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów. Mały Hutnik jest wypłacany w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń po „Dniu Hutnika”.

Dodatek mentorski – w wysokości 300 zł miesięcznie przysługuje pracownikom przekazującym umiejętności i kompetencje osobom nowozatrudnionym na stanowiskach robotniczych, które przed zatrudnieniem nie wykonywały pracy na rzecz Spółki oraz wdrażającym te osoby do pracy (tzw. szkolenie stanowiskowe lub mentoring) w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zatrudnienia nowego pracownika. Wysokość dodatku mentorskiego jest corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji za rok poprzedzający dokonanie waloryzacji, podany przez GUS.

Dodatek brygadzistowski – wysokość dodatku wynosi od 75 zł do 300 zł w zależności od zakresu i złożoności prac oraz liczby pracowników w brygadzie. Jego wysokość proponuje kierownik komórki organizacyjnej.

Dodatek mistrzowski – jest wypłacany w okresach miesięcznych, wraz z wynagrodzeniem za pracę. Jego wysokość zależy od stopnia realizacji powierzonych mistrzowi zadań, przy określonej liczbie wszystkich pracowników podległych pośrednio i bezpośrednio danemu mistrzowi. Wprowadzony został dodatku dla mistrzów, którym podlega do 5 pracowników.

 Dodatek za udział w drużynach ratownictwa gazowego – przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 0,50 zł/godzinę – za gotowość do wykonywania czynności ratownictwa gazowego oraz dodatkowo: 1,00 zł/godzinę – dla prac lub czynności wykonywanych w II stopniu zagrożenia gazowego i 1,50 zł/godzinę – dla prac lub czynności wykonywanych w I stopniu zagrożenia gazowego.

Dyżury lekarskie – całodobowa opieka lekarska będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach w lokalizacji Dąbrowa Górnicza.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zostaje zawarty na czas nieokreślony, a jego rozwiązanie możliwe jest na podstawie zgodnego oświadczenia stron, z upływem dziewięciomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Układ wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Państwową Inspekcję Pracy. Nowy ZUZP wejdzie w życie najprawdopodobniej w lipcu.

Pełna treść nowych dokumentów będzie dostępna na naszej stronie internetowej po ich podpisaniu, które przewidywane jest najpóźniej do 20 maja br.