Nie będzie nagrody wyrównawczo-inflacyjnej

0
535

Organizacje związkowe działające w firmie 10 lipca zwróciły się do pracodawcy o wypłacenie w 2023 roku nagrody wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 3 tys. zł brutto dla każdego pracownika Spółki. Pracodawca nie znajduje podstaw do wypłacenia takiej nagrody.
W uzasadnieniu powyższego wniosku związkowcy podkreślali, że takie dodatkowe wsparcie finansowe jest niezbędne ze względu na ciągły wzrost kosztów utrzymania, które wynikają z rosnących cen podstawowych artykułów żywnościowych i energii.
Przedstawiciele strony związkowej zaznaczyli też, że wynagrodzenia pracowników zaczynają się zbliżać do poziomu płacy minimalnej, która w tym roku wzrosła w sumie o 19,6 proc. Wskaźnik ten jest wyższy niż tegoroczne podwyżki wynagrodzeń w Spółce. Podkreślali, że wynagrodzenie za pracę to podstawowy czynnik, który jest brany pod uwagę przy ocenie pracodawcy, co w efekcie przekłada się na postrzeganie ArcelorMittal Poland jako mało atrakcyjnego pracodawcy.
W odpowiedzi pracodawcy skierowanej do przewodniczących organizacji związkowych czytamy:
„W wyniku dokonanych analiz, w nawiązaniu do argumentacji przywołanej w związkowym wystąpieniu, uprzejmie informuję, iż jak wynika z powszechnie dostępnych danych ekonomicznych podawanych m.in. przez Główny Urząd Statystyczny, sytuacja rynkowa w Polsce charakteryzuje się szybko spadająca inflacją, która w czerwcu br. osiągnęła wartość 11,5 proc. (rok do roku), co oznacza jej spadek w stosunku do grudnia 2022 roku o 5,7 proc. Zdaniem większości ekspertów ekonomicznych, jak również przedstawicieli rządu czy też Narodowego Banku Polskiego w kolejnych miesiącach spodziewane jest dalsze „hamowanie” inflacji do wielkości jednocyfrowych na koniec br.”
Pracodawca przypomniał również, że w wyniku ustaleń zawartych w Porozumieniu płacowym na rok 2023, średnia płaca w Spółce za I kwartał br. wyniosła 8670,15 zł, a więc wzrosła o 11,7 proc. w stosunku do średniego wynagrodzenia za rok 2022 (7763,76 zł).
Porównując powyższe wielkości do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale, które wzrosło o 7,8 proc. (7178 zł za I kw. i 6654 zł za rok 2022) należy stwierdzić, że dokonane przez strony ustalenia płacowe zapewniają utrzymanie realnego poziomu wynagrodzeń w roku 2023 oraz rynkową konkurencyjność płac naszych pracowników. Było to także podstawą negocjacji płacowych, które finalnie zapewniły pracownikom Spółki najwyższy w historii wzrost wynagrodzeń. W ramach dokonanych uzgodnień strony wspólnie zdecydowały m.in. o przeniesieniu znaczącej części nagrody wyrównawczej w wysokości 1000 zł do płacy zasadniczej, co stanowi dodatkowy przyrost wynagrodzenia brutto pracowników.
W odniesieniu do części związkowego wystąpienia dotyczącego wzrostu płacy minimalnej, pracodawca zwraca uwagę, że wzrost ten nie odzwierciedla w istocie aktualnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. Wynika głównie z zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz wskaźnikowych mechanizmów w nich określonych. Płaca minimalna nie stanowi i nigdy nie stanowiła dla AMP punktu odniesienia ze względu na fakt, że płace w naszej firmie są znacznie wyższe, a ich wzrost jest powiązany z sytuacją gospodarczą w jakiej funkcjonujemy oraz z wynikami produkcyjnymi i finansowymi Spółki.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, strona pracodawcy nie znajduje podstaw do rozpoczęcia rozmów odnośnie uruchomienia w 2023 roku nagrody wyrównawczo-inflacyjnej.
Tym bardziej, że zarówno ostatni okres, jaki i najbliższe miesiące są i będą bardzo trudne z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia. Niestabilna sytuacja na rynku wyrobów stalowych, niskie ceny oraz zmniejszona produkcja wynikająca z przestoju remontowanego wielkiego pieca nr 2 oraz postoju wielkiego pieca nr 3 (październik 2022/ styczeń 2023) w związku z niewystarczająca liczbą zamówień, a także postój linii ocynkowania nr 1 w Krakowie czy nieciągła praca pozostałych instalacji produkcyjnych – to najważniejsze elementy negatywnie wpływające na sytuację Spółki, które należy rozważyć, oceniając odmowną decyzję pracodawcy.
Pomimo tej trudnej sytuacji, na początku 2023 roku Spółka zawarła Porozumienie płacowe zapewniające stabilny i znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników, wypełnia wszystkie elementy dokonanych uzgodnień płacowych, uznając ich wzajemne przestrzeganie za podstawę dialogu społecznego.