Nagroda EBITDA i nagroda dodatkowa

0
685

Zgodnie z obowiązującym Porozumieniem Płacowym na rok 2021 zawartym z organizacjami związkowymi, uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku, pracownikom zostanie wypłacona nagroda za wynik EBITDA w wysokości 440 złotych – informuje Biuro HR.

Zgodnie z Porozumieniem Płacowym, wraz z wynagrodzeniem za lipiec, pracownicy, którzy pozostają w zatrudnieniu 1 sierpnia 2021 roku, otrzymają także nagrodę dodatkową w wysokości 500 złotych.

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród, jakie otrzymają pracownicy wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2021 roku wynosi 940 złotych.

Kto może spodziewać się nagrody?

 Do nagrody EBITDA w pełnej kwocie uprawnieni są pracownicy Spółki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland, którzy przepracowali pierwsze półrocze br. oraz pozostają w zatrudnieniu 1 sierpnia 2021 roku.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, ustalono, że nagrody w 2021 roku nie będą pomniejszane z tytułu przebywania na zwolnieniu chorobowym lub z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem czy chorym członkiem rodziny.

Absencja a nagroda

Nagroda jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w pierwszym półroczu. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia zalicza się staż pracy w spółkach zależnych oraz w tzw. spółkach „interims”, jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w ArcelorMittal Poland (zaliczany jest także okres przerwy w zatrudnieniu przed dołączeniem do ArcelorMittal Poland, jeżeli nie przekroczył 7 dni).