Instrukcja postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną AMP

0
910

Załącznik 2 do Procedury dotyczącej działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2, Wersja 1 – 6 maja 2020 roku

Instrukcja postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną ArcelorMittal Poland S.A.

1. Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną w następujących przypadkach: a) Pracownik miał kontakt z osobą chorą na Covid-19; b) Pracownik miał kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie Covid-19; c) Pracownik miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie nałożonej przez PSSE lub podlegającą nadzorowi epidemiologicznemu; d) Pracownik niedawno przebywał bądź miał kontakt z osobami, które przebywały zagranicą; e) Pracownik wykazuje objawy podobne do choroby Covid-19 (podwyższona temperatura ciała, kaszel najczęściej tzw. suchy, rzadko katar, duszności, bóle mięśni, osłabienie organizmu, nietypowe zmęczenie, możliwe kłopoty trawienne, zaburzenia widzenia i in.), w przypadku gdy lekarz pierwszego kontaktu nie zdecydował o wystawieniu zaświadczenia L4, a PSSE nie wydało decyzji administracyjnej o objęciu pracownika kwarantanną oficjalną i rekomenduje kwarantannę wewnętrzną pracodawcy.

2. W przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną ArcelorMittal Poland S.A. bezpośredni przełożony jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z pracownikiem oraz do bieżącego monitorowania informacji w zakresie poniższych pytań: a) Czy pracownik skontaktował się z lekarzem lub PSSE (TAK/NIE) b) Jaki jest stan samopoczucia/ zdrowia pracownika, czy wykazuje objawy chorobowe i czy planowany jest jego powrót do pracy i wykonywania czynności na terenie ArcelorMittal Poland S.A (TAK/NIE) c) Czy pracownik został poddany kwarantannie oficjalnej? (TAK/NIE) d) Czy pracownik w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie? W przypadku chorych domowników, czy ich zachorowanie zostało wykluczone poprzez negatywny wynik testów RT-PCR? (TAK/NIE).

3. W przypadku poddania pracownika kwarantannie wewnętrznej bezpośredni przełożony jest zobowiązany do aktualizowania informacji w powyższym zakresie i natychmiastowego przekazywania ich do Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

4. W przypadku osób, których współdomownicy są lub byli chorzy na Covid-19 lub podejrzewa się u nich zachorowanie, oraz w przypadku osób z objawami przypominającymi Covid-19, pracodawca ma możliwość zlecić wykonanie obowiązkowych badań RT-PCR.

5. W przypadkach określonych w pkt. 4, Szef Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoba przez niego wskazana kontaktuje się z punktem pobrań laboratorium świadczącym usługi na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. w celu zarejestrowania pracownika do badań. Podczas rejestracji przekazane zostaną dane osobowe pracownika takie jak imię i nazwisko, numer pesel lub numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego (dodatkowo adres e-mail w przypadku badań realizowanych przez Gyncentrum Sp. z o.o. na podstawie skierowania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji). Szczegółowy proces rejestracji pracownika na badania przedstawia Schemat nr 2 załączony do niniejszej Instrukcji.

6. W 12-stym dniu kwarantanny wskazany pracownik jest zobowiązany poddać się testom na Covid-19 (RT-PCR) w punkcie wskazanym przez pracodawcę. Przy zgłoszeniu do punktu pobrań pracownik musi okazać personelowi laboratorium dokument tożsamości w celu identyfikacji i potwierdzenia zlecenia przekazanego przez pracodawcę.

7. Pracownik zobowiązany jest do przekazania wyników wykonanych testów do Szefa Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoby przez niego wskazanej w formie elektronicznej (np. skan lub zdjęcie) w celu sporządzenia kopii i dołączenia do akt osobowych pracownika.

8. W przypadku wyniku negatywnego i pod warunkiem ustąpienia ewentualnych objawów pracownik w następnym dniu roboczym, po konsultacji z bezpośrednim przełożonym, wraca do pracy.

9. W przypadku wyniku pozytywnego wskazującego na zachorowanie na Covid-19, Szef Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoba przez niego wskazana informuje stację sanitarno-epidemiologiczną najbliższą miejscu zamieszkania pracownika o potwierdzonym zachorowaniu.

10. Szef Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń lub osoba przez niego wskazana uzupełnia informacje we wspólnym rejestrze przypadków.

11. Rozliczanie wykonanych badań dokonuje Biuro Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez laboratorium oraz wyniki badań dostarczone przez pracownika. Koszty rozliczane są na MPK komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.

12. Ponieważ badanie RT-PCR zlecone jest przez pracodawcę, a pracownik zobowiązany jest do jego wykonania na zasadach określonych przez pracodawcę, badanie to nie jest traktowane jako dodatkowe świadczenie na rzecz pracownika i nie podlega żadnym potrąceniom z przychodu pracownika. Koszty dojazdu pracownika z miejsca zamieszkania do punktu pobrań traktowane są jako delegacja służbowa i zwracane są pracownikowi przez pracodawcę na podstawie rozliczenia dokonanego przez pracownika w systemie BTS (delegacje).

13. Skrócony tryb postępowania zgodnie z niniejszą procedurą przedstawia Schemat nr 1.