Instrukcja dotycząca transportu osobowego na terenie AMP

0
870

Załącznik nr 3 do Procedury dotyczącej działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Wersja 3 – 13 sierpnia 2020
Instrukcja dotycząca transportu osobowego na terenie ArcelorMittal Poland

Wstęp
Instrukcja obejmuje niektóre działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („Koronawirus”).
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 491) oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 522) ArcelorMittal Poland S.A. wprowadza ograniczenia dotyczące przemieszczania się osób samochodami osobowymi oraz korzystania ze środków transportu osobowego na terenach ArcelorMittal Poland S.A.

Instrukcja niniejsza dotyczy:
(i) pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
(ii) spółek zależnych od ArcelorMittal Poland S.A. i ich pracowników,
(iii) firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland S.A. i spółek zależnych oraz pracowników tych firm,
(iv) podmiotów, które mają siedzibę lub zakład na terenie ArcelorMittal Poland S.A. i ich pracowników (w tym najemców i dzierżawców obiektów i pomieszczeń),
(v) podmiotów, które wykonują jakiekolwiek prace lub usługi na zlecenie/zamówienie podmiotów wskazanych w punkcie (i) – (v),
(vi) firm transportowych wykonujących przewóz osób.
Poprzez pracowników rozumie się też osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Za samochód osobowy w rozumieniu niniejszej instrukcji uznaje się pojazd przystosowany konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 6 osób.
Za samochód osobowy o podwyższonej liczbie miejsc w rozumieniu niniejszej instrukcji uznaje się pojazd przystosowany konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób.
Za środek transportu osobowego uznaje się w rozumieniu niniejszej instrukcji pojazd umożliwiający przewóz więcej niż 9 osób (zwłaszcza autobusy i busy).

Zasady
Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. obowiązują następujące ograniczenia dotyczące transportu osób:
• w samochodach osobowych dopuszczalne jest przewożenie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – czyli maksymalnie 2 osoby;
• w samochodach osobowych o podwyższonej liczbie miejsc dopuszczalne jest przewożenie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – czyli maksymalnie 3 osoby dla samochodów 7-osobowych i maksymalnie 4 osoby dla samochodów 8-9- osobowych;
• w środkach transportu osobowego może podróżować w tym samym czasie nie więcej niż wynosi połowa miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna) zależnie od konstrukcji środka transportu. W tych środkach transportu musi być określona maksymalna liczba pasażerów i powinna ona być umieszczona w sposób trwały i widoczny przy drzwiach pojazdu. Osoby podróżujące środkami transportu osobowego mają obowiązek zachować bezpieczną odległość (zajmowanie co drugiego miejsca w pojeździe metodą naprzemienną bądź dystansu 1,5 m w przypadku miejsc stojących). Każda osoba mająca zamiar skorzystać z transportu osobowego, powinna zaniechać wejścia do pojazdu, w sytuacji w której w środku przebywa już liczba pasażerów odpowiadająca liczbie określonej na drzwiach pojazdu.
W przypadku przejazdu więcej niż jednej osoby (kierowcy), wszystkie osoby korzystające:
• ze środka transportu osobowego muszą pozostać w masce. Wyjątek stanowią środki transportu, w których przedział kierowcy oddzielony jest od części pasażerskiej (np. specjalną przegrodą lub taśmami ostrzegawczymi), np. kierowcy autobusów komunikacji wewnętrznej, w takim przypadku tylko pasażerowie pozostają przez całą podróż w maseczkach;
• z samochodu osobowego muszą pozostać w masce. Wyjątek stanowią samochody osobowe, w których przedział kierowcy oddzielony jest od części pasażerskiej specjalną przegrodą odgradzającą kierowcę od pasażera znajdującego się w tyle pojazdu. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania maseczek. Kierowca i wszystkie osoby korzystające ze środka transportu osobowego czy samochodu osobowego mają obowiązek założyć maseczkę przy przekraczaniu bram oddziałów Spółki. W okresie obowiązywania niniejszej instrukcji wobec pracowników ArcelorMittal Poland S.A. nieprzestrzegających niniejszej instrukcji mogą zostać zastosowane środki dyscyplinarne.
W przypadku jeśli stwierdzone zostanie złamanie powyższych zasad:
• przy wjeździe do ArcelorMittal Poland S.A. – pojazd nie zostanie wpuszczony na teren ArcelorMittal Poland S.A.
• na terenie ArcelorMittal Poland S.A. – służba ochrony może nakazać opuszczenie przez środek transportu terenu ArcelorMittal Poland S.A.
Powyższa instrukcja wprowadzona została w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza ochrony zdrowia pracowników i innych osób korzystających z transportu osobowego na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Niedogodności zostaną zniesione tak szybko jak będzie to możliwe.

Zalecenia
Podmioty korzystające z usług transportowych, jak i też podmioty korzystające z transportu własnego, mają obowiązek zapewnić aby kierowcy środków transportu przestrzegali niniejsze zasady. Zaleca się, aby podmioty, których dotyczy niniejsza instrukcja poinformowały swoich pracowników o możliwości wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych przez pracodawców.

Postanowienia końcowe
Instrukcja niniejsza obowiązuje od 6 sierpnia 2020 roku aż do odwołania. Podmioty, o których mowa w pkt (ii) – (vi) części „Wstęp” mają obowiązek zapoznania swoich pracowników z treścią Instrukcji.