Dodatkowa nagroda dla pracowników Spółki

0
872

15 lipca przedstawiciele organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland podpisali z pracodawcą porozumienie o wypłaceniu w 2022 roku dodatkowej nagrody w wysokości 1700 złotych dla każdego pracownika Spółki.

Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona w dwóch częściach:

– I część nagrody w wysokości 1000 zł zostanie wypłacona uprawnionym pracownikom wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022 roku (tj. 10 września br.);

– II część nagrody w wysokości 700 zł zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za październik 2022 roku (tj.10 listopada br.).

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty, tj. 1 września 2022 roku i 2 listopada 2022 roku będą pozostawali w zatrudnieniu.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

W związku z procesem stopniowego zatrudniania w ArcelorMittal Poland pracowników obecnie zatrudnionym w spółkach Interim, w sytuacji, gdy data zatrudnienia w AMP przypadnie po 1 września lub 2 listopada 2022 roku, pracownikom tym Spółka wypłaci poszczególne części nagrody wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w Spółce.