Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

 

Regulamin świadczeń statutowych za zdarzenia zaistniałe po 1 czerwca 2018 roku, zgodnie ze Statutem MZZP AM DG oraz Preliminarzem Dochodów i Wydatków na rok obrachunkowy 2018/2019 tj. na okres od 1.06.2018 do 31.05.2019.
Warunkiem korzystania z n/w świadczeń jest wymagany staż związkowy w dniu zdarzenia oraz opłacanie na bieżąco składki członkowskiej. Wszystkie świadczenia w Regulaminie przyznawane są na wniosek członka MZZ P AM DG lub w wyjątkowych przypadkach na wniosek organizacji związkowej - jeden raz w roku budżetowym.

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA Wysokość świadczenia Wymagany staż związkowy

I. ZASIŁKI STATUTOWE

z tytułu zgonu członka Związku 1000 zł 1 rok
z tytułu zgonu członka KE i R przy MZZPAMDG 350 zł 1 rok
z tytułu zgonu członka rodziny , tj. współmałżonka, rodziców, teściów, dzieci własnych i przysposobionych - uczących się 250 zł 1 rok
z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 1 rok

II. ODPRAWY EMERYTALNO - RENTOWE (podlegające opodatkowaniu)

500 zł 3 lata

III. ZAPOMOGI

1. Losowe
a) bez wykazywania dochodu:

z tytułu zdarzeń - np. pożar, zalanie, kradzież - udokumentowanych przez Policję, Straż Pożarną, Spółdzielnię Mieszkaniową lub inne instytucje administracji państwowej
do 400 zł 6 m-cy
- z tytułu wypadku w pracy członka Związku przy chorobie min. 30 dni, potwierdzonej drukiem L-4 do 400 zł 6 m-cy
- z tytułu choroby członka związku - minimum 40 dni potwierdzonej drukiem L-4 do 400 zł 6 m-cy
- z tytułu choroby współmałżonka lub dziecka potwierdzonej przez lekarza POZOSTAJĄCYH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA ZWIĄZKU do 400 zł 6 m-cy
b) przy dochodzie netto 1100zł. na osobę z tytułu:

- długotrwałej choroby współmałżonka lub dziecka, potwierdzonej przez lekarza NIEBĘDĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKA ZWIĄZKU
do 400 zł 6 m-cy
2. Materialne
Udzielane są w przypadku trudnej sytuacji finansowej, tj. przy dochodzie netto na 1 osobę nie przekraczającym kwoty 1000zł. do 400 zł 6 m-cy

IV. ZASIŁKU Z TYTUŁU CHOROBY CZŁONKA ZWIĄZKU

- od 22-go dnia choroby udokumentowanej drukiem L-4 100 zł 6 m-cy