Bonus za szczepienia dla pracowników ArcelorMittal Poland

0
1089

W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej z 17 grudnia br., pracodawca podjął decyzję o wypłacie bonusu dla zaszczepionych pracowników ArcelorMittal Poland. Informację o bonusie w łącznej wysokości 2.000 zł wraz z życzeniami świątecznymi przekazał Prezes Zarządu podczas spotkania we wtorek, 21 grudnia br.

Zaszczepionym pracownikom ArcelorMittal Poland zostanie wypłacony bonus. Szczegóły wypłaty zostały określone w porozumieniu przedstawicieli AMP  z zakładowymi organizacjami związkowymi Spółki w zakresie wprowadzenia Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy.

 

ZASADY WYPŁATY BONUSU

 

 • Spółka ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000115891, („Spółka”, „Pracodawca”), w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, wprowadza program bonusowy dla pracowników Spółki, którzy poddali się szczepieniu przeciw COVID-19 („Program bonusowy”), polegający na wypłacie bonusu w łącznej wysokości 2000,00 zł, podzielonej na dwie równe części.
 • W Programie bonusowym mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy Spółki („Pracownicy”).
 • Czas trwania Programu ustala się na czas określony od dnia 22 grudnia 2021 r. do 31 października 2022 r.
 • Pracownik, który przyjął (przed wejściem w życie Programu bonusowego) lub przyjmie do dnia 28 lutego 2022 r. dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 (w przypadku szczepionek dwudawkowych) lub jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (w przypadku szczepionki jednodawkowej (np. Johnson & Johnson) („Zaszczepienie”) uprawniony jest do otrzymania, pod warunkiem złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Programu bonusowego, pierwszej części bonusu w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto („Pierwsza część Bonusu”). Pierwsza część Bonusu jest wypłacana pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 28 lutego 2022 r.
 • Pracownik, który przyjmie do dnia 30 września 2022 r. przypominającą (odpowiednio drugą bądź trzecią) dawkę szczepionki przeciw COVID-19 („Zaszczepienie przypominające”) uprawniony będzie do otrzymania, pod warunkiem złożenia oświadczenia o przystąpieniu do drugiej części Programu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto, („Druga część Bonusu”). Druga część Bonusu jest wypłacana pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 30 września 2022 r.
 • Warunkiem przyznania każdej z części Bonusu jest złożenie przez Pracownika – jedynie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Programie – pisemnego oświadczenia, zgodnie z postanowieniami Zasad („Oświadczenie”). Oświadczenie Pracownika składane jest pisemnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad. Skuteczne złożenie Oświadczenia możliwe jest wyłącznie przy jednoczesnym przedłożeniu celem weryfikacji uprawnienia do udziału w programie: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień lub wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pacjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji pdf pobranego dokumentu
 • Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres polssc@myhr.arcelormittal.com lub złożyć oświadczenia bezpośrednio u wyznaczonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej kopercie złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do biura koordynatorów kadrowych.
 • Aby uzyskać Bonus pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty danej części Bonusu.
 • Pracownikowi, który spełni warunki przyznania Bonusu wskazane w pkt 6 oraz pkt 8 powyżej, przysługuje Bonus w wysokości określonej w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej.
 • Przystąpienie do Programu bonusowego, poprzez złożenie Oświadczenia oznacza wyrażenie przez Pracownika, z jego inicjatywy zgody na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych w zakresie danych utrwalonych na Oświadczeniu w tym dotyczących zdrowia – tj. faktu Zaszczepienia lub Zaszczepienia przypominającego.
 • Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody przed wypłatą Bonusu, uniemożliwi wypłatę.
 • Bonus jest wypłacany w formie przelewu na rachunek bankowy Pracownika właściwy dla wypłaty wynagrodzenia Pracownika.