Badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie pandemii

0
1094

Obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony w czasie trwania pandemii. Powinny być one wykonane w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania tego stanu. Zawieszenie realizacji badań nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych. W przypadku zamknięcia Poradni Medycyny Pracy, dla tych badań wprowadzono inny tryb postępowania.

 Kwestie te regulują zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 31 marca 2020 roku.

Realizacja zawieszonych badań okresowych w ArcelorMittal Poland  odbywa się następująco: przełożony wystawia skierowanie na badanie okresowe, wręcza pracownikowi i umieszcza kopię w jego aktach osobowych. Pracownik ma obowiązek udania się na badania natychmiast po odwołaniu stanu epidemii i wykonania ich w okresie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Badania wstępne i okresowe

 Zawieszenie realizacji badań nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale umożliwia ich wykonanie w innym trybie. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie to włącza się do akt osobowych pracownika.

Tam, gdzie Poradnia Medycyny Pracy przeprowadza badania profilaktyczne (Dąbrowa Górnicza i Zdzieszowice) pracownik jest zobowiązany do poddania się zleconym badaniom.

 W przypadku pracowników PSK przeniesionych na inne miejsca, zachowują ważność badania wstępne wykonane na przełomie 2019/2020, pod warunkiem, że zostali oni skierowani na te same stanowiska pracy lub na stanowiska o takich samych warunkach pracy.

 W przypadku pracowników Interim, przyjmowanych w ramach transferu do pracy w AMP, zachowują ważność badania wstępne wykonane w ramach zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Warunkiem jest potwierdzenie przez poprzedniego pracodawcę, że warunki pracy, w których pracownik rozpocznie obecną pracę odpowiadają warunkom występującym na jego stanowisku pracy u poprzedniego pracodawcy (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

 W przypadku kandydatów zgłaszających się do pracy – HR sprawdza, czy mają aktualne badania wykonane u poprzedniego pracodawcy oraz czy są spełnione wymogi z art. 229 par. 1(1) Kodeksu pracy – jeżeli są – ważność tych badań jest uznawana.